Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Centrum Analiz

Centrum Analiz jest pionem analitycznym Klubu Jagiellońskiego. W skład CAKJ wchodzą eksperci z różnych obszarów szeroko rozumianej polityki publicznej, mający doświadczenie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Rolą Centrum Analiz jest wypracowanie zaawansowanych diagnoz i rekomendacji rozwiązań najistotniejszych problemów polskiej gospodarki oraz życia publicznego. CAKJ publikuje raporty, przygotowuje komentarze do zmian prawa, uczestniczy w ewaluacji najważniejszych strategicznych dokumentów państwowych. Na co dzień eksperci CAKJ dostarczają unikalnej wiedzy mediom. CAKJ realizował projekty m.in. dla Toyoty, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, EIT Food, Parlamentu Europejskiego.

Zainteresowanych współpracą zachęcamy do kontaktu mailowego z dyrektorem naszego think tanku Tomaszem Ociepką (tomasz.ociepka@klubjagielloński.pl) lub z prezesem Klubu Jagiellońskiego Pawłem Musiałkiem ([email protected]).

[WSZYSTKIE RAPORTY CA KJ ZNAJDZIESZ TUTAJ]

5 zasad niezależności eksperckiej Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego 

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego podejmuje współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie rzetelnego opracowania zagadnień wskazanych przez instytucje publiczne oraz przedsiębiorców. Podejmowane przez nas działania badawcze oraz tworzone ekspertyzy opierają się na pracy kolegialnej. Łączymy doświadczenia przedstawicieli nauki, administracji oraz biznesu.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie działania we współpracy z podmiotami zewnętrznymi muszą być zgodne z „5 zasadami niezależności eksperckiej Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego”, które prezentujemy poniżej. Zachęcamy do lektury!

1. Misyjność

Klub Jagielloński, w tym Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, prowadzi działalność na rzecz zmiany prawa poprzez uczestnictwo w konsultacjach publicznych, udział w posiedzeniach komisji Sejmu i Senatu, kierowanie petycji do organów władzy publicznej oraz udział w innych formach konsultowania rozwiązań prawnych organizowanych przez instytucje publiczne, polityków i organizacje obywatelskie. Działalność ta ma charakter misyjny, jest prowadzona zgodnie z zasadą prymatu dobra wspólnego i finansowana ze środków własnych stowarzyszenia. Zdecydowana większość publikowanych przez nas materiałów ma charakter misyjny. Każdorazowo, jeżeli materiał powstał we współpracy z partnerem zewnętrznym lub został sfinansowany ze środków innych niż środki własne Klubu Jagiellońskiego, jest to wyraźnie zaznaczone w jego treści.

2. Niezależność

Warunkiem podjęcia współpracy doradczej z podmiotami rynkowymi jest zagwarantowana w umowie pomiędzy stronami niezależność badawcza. Nie dopuszczamy sytuacji, w której publikujemy materiał lub opracowujemy analizę pod tezy opracowane „na zewnątrz”.

3. Przejrzystość

Warunkiem podjęcia współpracy doradczej z podmiotami rynkowymi jest zagwarantowanie w umowie pomiędzy stronami pełnej transparentności zasad współpracy. Opracowany we współpracy z zewnętrznym partnerem materiał oznaczony jest na stronie tytułowej nazwą i logiem partnera. Informacja o partnerstwie zawarta jest również w ewentualnych materiałach dla mediów.

4. Samoograniczenie

Podjęcie przez stowarzyszenie lub należącą do niego spółkę współpracy z podmiotami rynkowymi w zakresie opracowania analiz, ekspertyz, raportów czy projektów aktów prawnych wyklucza dalsze zaangażowanie Klubu Jagiellońskiego w proces stanowienia prawa w obszarze bezpośrednio związanym z tematem współpracy na co najmniej 12miesięcy od publikacji materiału powstałego w partnerstwie. Eksperci CA KJ, którzy uczestniczą w procesie stanowienia prawa, a za pośrednictwem CA lub indywidualnie wykonywali zlecenia na zamówienie podmiotów rynkowych, zobowiązani są do uprzedniego, każdorazowego i publicznego przedstawienia tej informacji (np. w stanowisku wysyłanym w ramach konsultacji publicznych lub w informacji do władz odpowiedniej komisji parlamentarnej).

5. Odpowiedzialność

W ramach współpracy z partnerami rynkowymi CA KJ nie pośredniczy w kontaktach pomiędzy ich przedstawicielami a politykami i urzędnikami. Do udziału w spotkaniach promocyjnych i dyskusyjnych wokół materiałów powstałych w partnerstwie z podmiotami rynkowymi, a zawierających rekomendacje legislacyjne, CA KJ nie zaprasza imiennie zawodowych polityków ani urzędników. Klub Jagielloński, w ramach działalności statutowej, organizuje rożnego rodzaju debaty, spotkania i seminaria z udziałem przedstawicieli rożnych obszarów życia publicznego, w tym osób ze świata biznesu i polityki. Spotkania tego rodzaju, gdy dotyczą zagadnień regulacyjnych i pokrewnych, zawsze mają charakter misyjny i finansowane są wyłącznie ze środków własnych stowarzyszenia.

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego spółka z o.o., prowadzona w celu świadczenia usług analitycznych podmiotom prywatnym i publicznym na zasadach gospodarczych, należy w pełni do stowarzyszenia Klub Jagielloński. Wszelkie działania realizowane przez spółkę we współpracy z podmiotami zewnętrznymi muszą być zgodne z wyżej wymienionymi zasadami. Zgodnie z aktem założycielskim spółki całość wypracowanych dochodów przeznaczana jest na działalność statutową Klubu Jagiellońskiego. Zarząd spółki stanowią Paweł Musiałek (prezes) oraz Tomasz Ociepka.