Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Deklaracja Dostępności – stowarzyszenie Klub Jagielloński

Deklaracja dostepności

Klub Jagielloński zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-22.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-06-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Publikowane materiały audio i video nie są dostosowane do potrzeb niektórych grup
2. Struktura nagłówkowa stron posiada błędy
3. W serwisie znajdują się treści obcojęzyczne dla których nie został zdefiniowany język oryginalny
4. Występują błędy kodu
5. Deklaracja nie jest dostępna z poziomu wszystkich podstron serwisu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Stowarzyszenie deklaruje gotowość priorytetowego podjęcia działań na rzecz zwiększenia dostępności strony www.klubjagiellonski.pl zgłaszanych przez osoby trzecie w razie wystąpienia takich zgłoszeń. Wszelkie sugerowane zmiany, w miarę możliwości poniesienia obciążeń finansowych, planujemy wdrażać w terminie maksymalnie 60 dni.

Jednocześnie na pierwszy kwartał 2021 planowany jest zewnętrzny audyt dostępności strony internetowej, zaś do końca drugiego kwartału 2021 – wdrożenie ewentualnych zmian i poprawek wskazanych w audycie jako niezbędne.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Bartosz Brzyski,
[email protected].
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 514401917.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Może także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny, jak również stowarzyszenie korzystające ze środków publicznych oraz posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego, powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.]

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Stowarzyszenie prowadzi aktualnie trzy biura.

Biuro w Warszawie przy ul. Andersa 35 posiada wejście na parterze, z wejściem od ulicy Andersa, po pokonaniu jednego stopnia. Pierwszy poziom jest dostępny. Pomieszczenia na poziomach drugim i trzecim, w tym główna sala spotkaniowa na poziomie drugim, dostępne są jedynie po schodach.

Biuro w Krakowie przy ul. Rynek Główny 34 mieści się na trzecim piętrze i wymaga pokonania stromych schodów, windy nie ma.

Biuro w Katowicach przy ul. Sienkiewicza 36 mieści się na wysokim parterze, konieczne jest pokonanie kilku schodów.