Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

prof. Przemysław Śleszyński

Ekspert ds. deglomeracji i polityki przestrzennej. Współpracownik Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, dr hab. prof. IGiPZ PAN – geograf, kierownik Zakładu Geografii Miast i Ludności w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, rozwoju regionalnego i gospodarki przestrzennej (rozwój miast, procesy ludnościowe, w tym migracyjne, geografia przedsiębiorstw, transportu, wyborcza, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, estetyka krajobrazu). Autor i współautor ponad 300 prac z tego zakresu, w tym około 20 monografii. Brał udział w licznych projektach i przygotowywał ekspertyzy, w tym dla rządu RP i samorządów (m.in. Sejm i Senat RP, resorty nauki, rozwoju regionalnego, infrastruktury, rolnictwa, cyfryzacji, edukacji). Od 2006 r. koordynuje doroczne Raporty o stanie zaawansowania prac planistycznych w gminach. Brał udział w przygotowaniu Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju (2000–2006), Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2011), Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (2012), Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (2016). Aktywnie działa w wielu instytucjach naukowych i eksperckich, m.in. członek komitetów naukowych PAN: Badań nad Migracjami, Nauk Demograficznych, Nauk Geograficznych (sekretarz naukowy) oraz Przestrzennego Zagospodarowania Kraju; Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego (PTG) oraz przewodniczący Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG; przewodniczący Komisji Zadań Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej; członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i Towarzystwa Urbanistów Polskich; członek kilku rad naukowych i komitetów redakcyjnych, m.in. „Geographia Polonica” i „Przegląd Geograficzny”. Pochodzi z Podlasia.

Teksty tego autora