Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
#13 newsletter  25 października 2023

Ostatni projekt Rady Ministrów? | Nawigator legislacyjny dla NGO

#13 newsletter  25 października 2023
przeczytanie zajmie 5 min
Ostatni projekt Rady Ministrów? | Nawigator legislacyjny dla NGO Piotr Cierkosz/unsplash.com

Monitoring legislacyjny 26 października – 25 października 

Koniec prac Sejmu cz. 2

W poprzednim newsletterze (znajdziesz go tutaj) pisałam o kilku projektach ustaw nad którymi prace (w związku z zasadą dyskontynuacji) zostały przerwane. Były to projekty:

  1. komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach;
  2. poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
  3. komisyjny projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych;

Ale to niejedyne projekty, nad którymi zostały zawieszone prace. W ubiegłym roku pojawił się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zakładał on możliwość zlecania realizacji zadań publicznych w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą fundacjom utworzonym przez Skarb Państwa bez otwartego konkursu ofert. Prace nad projektem utknęły w Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Spraw Zagranicznych.

Kolejnym projektem jest poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Projekt od 24 maja czekał na I czytanie w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Co zakładał? Usprawnienie funkcjonowania nieodpłatnej pomocy oraz bardziej efektywne wykorzystanie środków przeznaczanych na ten cel.

Projektem, który nie doczekał się numeru druku, jest poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Dotyczył on umożliwienia przyznania dodatkowej pomocy finansowej z budżetu państwa stowarzyszeniom posiadającym status organizacji pożytku publicznego, które prowadzą wieloletnią działalność statutową w dziedzinie kultury, upowszechniania tradycji regionalnej i wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

A co z projektami, które weszły w życie? Było ich sporo, dlatego skupimy się tylko na tych, które są najważniejsze dla trzeciego sektora.

Pierwszym takim projektem, istotnym nie tylko z powodu swojego wpływu na trzeci sektor, ale także faktu, iż był to jeden z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy, był rządowy projekt ustawy o ekonomii społecznej, który 7 czerwca 2022 r. wpłynął do Sejmu. Został on podpisany 10 sierpnia przez Prezydenta i 30 października ubiegłego roku ustawa weszła w życie. Głównym założeniem było uregulowanie pojęcia przedsiębiorstwa społecznego (więcej o tym pojęciu dowiesz się, klikając tutaj), jego statusu, możliwości uzyskania tego statusu przez organizacje pozarządowe oraz unormowanie wszelkich kwestii formalnych. Więcej o tej ustawie możesz zobaczyć klikając tutaj. Na łamach portalu Klubu Jagiellońskiego, skutki przyjęcia ustawy o ekonomii społecznej opisywał Cezary Miżejewski. Link do artykułu znajduje się tutaj.

Kolejnymi projektami były nowelizacje kodeksu pracy, związane z implementacją dwóch unijnych dyrektyw w tym najbardziej znanej: work life balance. Najważniejsze zmiany w ramach przyjętych nowelizacji to m.in. wydłużenie urlopu rodzicielskiego, z 32 tygodni (w sytuacji urodzenia jednego dziecka) oraz 34 tygodni (w sytuacji ciąży mnogiej), do odpowiednio 41 tygodni oraz 43 tygodni. Umożliwiono także, pracownikom wykonującym pracę przez co najmniej 6 miesięcy, wystąpienie raz w roku, o zmianę rodzaju umowy – na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy.

Projekt uchwały Rady Ministrów

Do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wpłynął projekt uchwały w sprawie Rządowego Programu Wsparcia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych „Bezpieczeństwo mojej gminy – historia, teraźniejszość, przyszłość” na lata 2023 – 2024. Jak czytamy w uzasadnieniu wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie (znajdziesz je tutaj), przyczynę stanowi „pilna potrzeba zahamowania negatywnych skutków sytuacji popandemicznej stanowiącej przyczynę spadku zaangażowania młodzieży w 62% Ochotniczych Straży Pożarnych”. Projekt zakłada wsparcie działań młodzieżowych drużyn pożarniczych w szczególności w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych. Dofinansowanie z programu może zostać przeznaczone na:

  • organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i historycznej
  • organizację obozów szkoleniowo-wypoczynkowych
  • prowadzenie zajęć w zakresie działań ratowniczych
  • szkolenie kadry MDP

Zakładany koszt realizacji programu to 400 mln zł.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.