Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
#17 newsletter  29 lutego 2024

1,5% podatku dla OPP | Nawigator legislacyjny dla NGO

#17 newsletter  29 lutego 2024
przeczytanie zajmie 3 min
1,5% podatku dla OPP | Nawigator legislacyjny dla NGO freestocks/unsplash.com

Monitoring legislacyjny 30 stycznia  – 29 luty

Uproszczona ewidencja przychodów, cz. 2

9 lutego br. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (tekst projektu znajduje się tutaj). Projekt zakłada zwiększenie progu przychodów uprawniających do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (ze 100 do 300 tys. złotych) dla kół gospodyń wiejskich oraz innych organizacji pozarządowych. Obecnie nad projektem poselskim prowadzone są konsultacje sejmowe.

Co ciekawe, analogiczny projekt pojawił się w poprzedniej kadencji Sejmu (pisałam o nim w lipcu, link do newslettera znajduje się tutaj), lecz prace legislacyjne nie zostały ukończone, a zgodnie z zasadą dyskontynuacji, projekt nad którym nie zakończono prac w danej kadencji Sejmu nie jest rozpatrywany w kolejnej kadencji. Projektowi został nadany numer druku a 7 lipca 2023 r. został on skierowany do opinii do organizacji samorządowych i… na tym prace utknęły. Miejmy nadzieję, że w obecnym przypadku będzie inaczej.

Wzorzec statutu

26 stycznia br. Komisja do Spraw Petycji złożyła komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (treść projektu ustawy znajduje się tutaj). Projekt zakłada wprowadzenie wzorca statutu, który pozwoliłby na szybszą rejestrację stowarzyszeń. Ustawa opiera się na petycji Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) złożonej w Sejmie jeszcze w 2022 r. Obecnie projekt nie ma jeszcze numeru druku i został skierowany do konsultacji.

Członkowie Rady ds. Polityki Senioralnej

Zakończył się otwarty nabór do Rady ds. Polityki Senioralnej przy Minister ds. Polityki Senioralnej Marzenie Okle-Drewnowicz. Organizacje pozarządowe, samorządy oraz uczelnie zgłosiły 173 propozycje kandydatur. Minister wybrała maksymalną liczbę członków liczącą 30 osób. Inauguracyjne spotkanie Rady odbędzie się 1 marca. Członkowie zostaną wtedy powołani na dwuletnią kadencję.

Skład Rady ds. Polityki Senioralnej przy Minister ds. Polityki Senioralnej Marzenie Okle-Drewnowicz w kadencji 2024-2026 znajduje się tutaj.

Rada do spraw Polityki Senioralnej jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra do spraw Polityki Senioralnej. Do zadań Rady należy:

1) opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce;

2) inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki senioralnej;

3) przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych.

Przypominam o tekście dra Piotra Mroczko „Przemilczani wykluczeni. Polscy seniorzy walczą z problemami o których nie mamy pojęcia” (link do artykułu znajduje się tutaj), który nakreślił panoramę poważnych problemów osób starszych w Polsce.

1,5% dla OPP

Trwa okres rozliczania się z podatków. Nie zapomnijcie o wskazaniu organizacji pozarządowej uprawnionej do pozyskiwania środków z alokacji 1,5% podatku w swoim rozliczeniu!

Rozliczyć podatek można w sposób tradycyjny oraz za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku, macie możliwość przekazania 1,5% podatku na wskazaną przez siebie organizację pożytku publicznego.

W przypadku, gdy w ubiegłym roku przekazywaliście 1,5% podatku na organizację, w usłudze Twój e-PIT w przygotowanym już przez urząd skarbowy rozliczeniu, numer KRS będzie wpisany automatycznie. Jeśli jednak, organizacja przestała istnieć lub utraciła status OPP, ta pozycja będzie pusta. Oczywiście dalej macie możliwość edycji oraz wpisania numeru KRS. Jeśli nie jesteście pewni, czy dana organizacja ma prawo do otrzymania środków z 1,5% podatku, możecie sprawdzić to w wykazie OPP, do którego link znajduje się tutaj.

A co z emerytami i rencistami? Seniorzy rozliczający się przez organy rentowe mają możliwość wskazania OPP w formularzu PIT-OP. Formularz po wypełnieniu można wysłać elektronicznie (poprzez platformę e-Urząd Skarbowy) lub złożyć w formie tradycyjnej. Pamiętajcie, że do skorzystania z usług e-Urzędu Skarbowego,  musicie dysponować profilem zaufanym, e-dowodem, bankowością elektroniczną lub posiadać profil w aplikacji mObywatel. Aby skorzystać z usług Twój e-PIT możecie posłużyć się danymi podatkowymi (PESEL lub NIP i kwota przychodów) ale pozostałe opcje e-Urzędu Skarbowego będą niedostępne.

Zeznanie podatkowe przygotowane w usłudze Twój e-PIT za 2023 r. jest dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r.

W przypadku PIT-28 czyli ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych również macie możliwość wskazania OPP. Opodatkowaniu w tej formie mogą podlegać przychody (dochody) osiągane przez:

1)     osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,

2)     osoby, które osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,

3)     osoby, które osiągają przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, w ograniczonym zakresie,

4)     duchownych.

Rada Narodowego Instytutu Wolności

Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Przewodnicząca Komitetu ds. Pożytku Publicznego Agnieszka Buczyńska powołała do Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przedstawicieli organizacji pozarządowych:

Panią Agatę Stafiej-Bartosik reprezentującą Fundację Ashoka. Innowatorzy dla dobra publicznego,

Panią Annę Czyżewską reprezentującą Federację Mazowia,

Panią Ewę Gałkę reprezentującą Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT,

Pana Łukasza Gorczyńskiego reprezentującego Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych,

Pana Daniela Prędkopowicza reprezentującego Fundację Fundusz Współpracy,

Panią Iwonę Żukiert reprezentującą Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych.

Wybór reprezentantów społecznych w Radzie NIW nastąpił po bezpośrednim spotkaniu kandydatek i kandydatów z Minister Agnieszką Buczyńską. Poza kwestiami merytorycznymi przy podejmowaniu decyzji uwzględniono także kryterium różnorodności tematycznej i geograficznej reprezentowanej przez kandydatki i kandydatów zakwalifikowanych do finału. Członkowie Rady to reprezentanci czterech największych federacji organizacji pozarządowych, reprezentujących setki organizacji członkowskich pracujących w całym kraju.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.