Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
#10 newsletter  28 lipca 2023

Dodatkowa pomoc finansowa dla stowarzyszeń? | Nawigator legislacyjny dla NGO

#10 newsletter  28 lipca 2023
przeczytanie zajmie 3 min
Dodatkowa pomoc finansowa dla stowarzyszeń? | Nawigator legislacyjny dla NGO James Baltz/unsplash.com

Monitoring legislacyjny 23 czerwca – 26 lipca

Podatek rolny dla związków rolnych

Na podpis prezydenta czeka poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych (tekst projektu ustawy znajduje się tutaj). Jeśli prezydent podpisze ustawę, a wiele na to wskazuje, to od 1 stycznia 2024 r. podatnicy podatku rolnego, będący osobami fizycznymi, oraz podatnicy będący rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi, podobnie jak podatnicy PIT mają możliwość przekazania 1,5% swojego podatku organizacjom pożytku publicznego, uzyskają możliwość przekazania 1,5% swojego podatku rolnego na wybrany związek zawodowy rolników. Związek mógłby wykorzystać otrzymane środki wyłącznie na prowadzoną przez siebie działalność statutową. Podobnie jak w przypadku organizacji pozarządowych, które mogą ubiegać się o pozyskanie środków z 1,5% podatku, związek zawodowy rolników musi znaleźć się na liście prowadzonej przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. O wpis na listę ubiegać się mogą związki spełniające następujące warunki (art. 2. projektu ustawy):

1) zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej 6 lat przed dniem 1 stycznia danego roku podatkowego;

2) mają na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego członkowskie rolnicze spółdzielnie produkcyjne w co najmniej 10 województwach i w co najmniej 3 powiatach w każdym z tych województw, a łączna liczba członków tych spółdzielni wynosi co najmniej 1500 osób.

Wpisu na listę dokonuje się na wniosek danego związku w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy.

Poszerzenie uproszczonej ewidencji?

5 lipca br. do Biura Legislacyjnego oraz do Biura Analiz Sejmowych wpłynął komisyjny projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (tekst projektu znajduje się tutaj). Jakie zmiany mogą dotyczyć trzeciego sektora?

Projekt ustawy zakłada podwyższenie progu przychodów (z obecnie 100 tys. do 300 tys.) uprawniającego organizacje działające w sferze pożytku publicznego i nieprowadzące działalności gospodarczej do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (mówi o tym art. 16 projektu ustawy). Taka sama zmiana odnosi się również do Kół Gospodyń Wiejskich.

Sprawozdanie finansowe po terminie

17 lipca minął ustawowy termin składania sprawozdania finansowego do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz do Krajowego Rejestru Sądowego. Nie zapomnijcie, że obowiązkami sprawozdawczymi objęte są wszystkie jednostki stosujące ustawę o rachunkowości tj. jednostki sektora prywatnego, organizacje non-profit oraz jednostki sektora finansów publicznych. Oznacza to, że te organizacje, które w danym roku prowadziły uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów są z tego obowiązku sprawozdawczego zwolnione.

Co zrobić w sytuacji, gdy sprawozdanie nie zostało złożone w wyznaczonym terminie?

Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone przez odpowiedni organ organizacji (np. walne zgromadzenie członków), to należy je złożyć w ciągu 15 dni po tym terminie (licząc od 30 czerwca, ten dzień minął 15 lipca), oraz złożyć je raz jeszcze w terminie 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami (art. 69 ustawy o rachunkowości). Oznacza to, że najpierw trzeba przesłać sprawozdanie niezatwierdzone, a następnie zatwierdzone.

Nowelizacja ustawy o ochotniczych strażach pożarnych

W kwietniowym newsletterze (do którego link znajdziecie tutaj) pisałam o nadchodzących zmianach w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zakończyła swoje prace nad projektem ustawy i rekomenduje przyjęcie części poprawek senackich od ustawy. Od 11 lipca br.  ustawa czeka na podpis prezydenta. Przypomnijmy, jakie zmiany wprowadzi ustawa:

  •       Strażacy ratownicy OSP, którzy ukończyli 65 rok życia i posiadają aktualne badania lekarskie będą mogli brać bezpośredni udział w działaniach i akcjach ratowniczych,
  •       kandydatem na strażaka ratownika OSP może być strażak OSP który ukończył 18 lat i nie ukończył 65 lat, będący uczestnikiem szkolenia podstawowego przygotowującego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych; strażak OSP w wieku od 16 do 18 lat, który za zgodą jednego z rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych jest uczestnikiem szkolenia ratowniczego;
  •       gmina (o ile posiada siły i środki w tym zakresie) może wydatkować środki finansowe na szkolenia OSP; gmina może również finansować wyżywienie strażaków ratowników OSP w określonych sytuacjach (podczas prowadzenia działań ratowniczych, udziału w działaniach prowadzonych przez inne służby, inspekcje i straże, trwających co najmniej 6 godzin, a także szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach, trwających co najmniej 8 godzin);
  •   objęcie ekwiwalentem pieniężnym również kandydata na strażaka ratownika OSP (dotychczas ekwiwalentem pieniężnym objęci byli strażacy ratownicy OSP po spełnieniu takich punktów jak np. ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia ratowniczego, odbycie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy).

e-Urząd Skarbowy dla organizacji pozarządowych

Na stronie e-Urzędu Skarbowego zostało uruchomione konto organizacji. Umożliwia ono korzystanie m.in. spółkom, fundacjom oraz stowarzyszeniom z usług, które do tej pory w formie online były oferowane wyłącznie osobom fizycznym. Jak czytamy na stronie podatki.gov.pl dzięki kontu organizacji, upoważnione przez nie osoby (tzw. użytkownicy konta organizacji) mogą przeglądać swoje dane rejestracyjne, składać pisma do KAS, wyrazić lub wycofać zgodę na otrzymywanie korespondencji w e-US, bezpłatnie występować o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach oraz korzystać z innych funkcjonalności.

Upoważnienie osoby fizycznej do swojego konta w e-US organizacja może dokonać poprzez złożenie wniosku o udostępnienie konta do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników. Czynności podejmowane przez każdego użytkownika na koncie organizacji w e-US są uznawane za czynności podejmowane przez tę organizację. Więcej informacji a także wniosek o przyznanie dostępu do konta organizacji znajdziecie klikając tutaj.

Zwolnienie z CIT-u organizacji pozarządowych

Od 27 kwietnia br. poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst projektu ustawy znajduje się tutaj) czeka na przeprowadzenie oraz zakończenie konsultacji.

Zmiana w podatku dochodowym, która jest postulowana w projekcie poselskim, polega na rozszerzeniu listy wyjątków ujętych w art. 17 ustawy o podatku dochodowym (treść ustawy znajduje się tutaj) poprzez objęcie zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych dochodu wszystkich stowarzyszeń i fundacji przeznaczonego na działalność statutową mieszczącą się w zakresie pożytku publicznego.

Jeśli jesteście zainteresowani, z jakich zwolnień podatkowych mogą obecnie korzystać organizacje pozarządowe, przeczytajcie majowy newsletter, do którego link znajdziecie tutaj.

Dodatkowa pomoc finansowa dla stowarzyszeń?

20 lipca do Sejmu trafił Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (tekst projektu ustawy znajdziecie tutaj). Projekt ustawy ma umożliwić przyznanie dodatkowej pomocy finansowej z budżetu państwa tym stowarzyszeniom, które posiadają status organizacji pożytku publicznego oraz prowadzą wieloletnią działalność statutową w dziedzinie kultury, upowszechniania tradycji regionalnej i wspomagania wspólnot i społeczności lokalnych (art. 1. projektu ustawy). Co ciekawe, za wieloletnią działalność statutową, uznaje się nieprzerwaną działalność przez co najmniej 40 lat! Pomoc finansowa, o którą mogą ubiegać się organizacje, może być przyznana raz w roku, w drodze decyzji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Jak czytamy w załączonym do projektu ustawy rozporządzeniu, wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków stowarzyszenia i wynosi:

1) 50 000 zł, jeżeli stowarzyszenie liczy nie więcej niż 500 członków;

2) 100 000 zł, jeżeli stowarzyszenie liczy od 501 do 1000 członków;

3) 300 000 zł, jeżeli stowarzyszenie liczy od 1001 do 3000 członków;

4) 400 000 zł, jeżeli stowarzyszenie liczy od 3001 do 5000 członków;

5) 500 000 zł, jeżeli stowarzyszenie liczy powyżej 5000 członków.

Obywatelski lex Czarnek?

19 lipca do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (treść projektu możecie znaleźć tutaj). Projekt dotyczy zmian w zakresie działalności prowadzonej przez stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki i ma na celu wzmocnienie pozycji i głosu rodziców oraz ich przedstawicieli w społecznym organie szkoły (radzie rodziców) w zakresie skutecznego sprzeciwiania się niepożądanym treściom kierowanym do ich dzieci przez stowarzyszenia lub inne organizacje.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.