Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
#16 newsletter  29 stycznia 2024

W styczniu pamiętaj o… | Nawigator legislacyjny dla NGO

#16 newsletter  29 stycznia 2024
przeczytanie zajmie 3 min
W styczniu pamiętaj o… | Nawigator legislacyjny dla NGO Dose Media/unsplash.com

Monitoring legislacyjny 30 grudnia – 29 stycznia

Obowiązki styczniowe

W poprzednim newsletterze mogliście się zapoznać z krótką listą przypominającą wszelkie obowiązki grudniowe. W styczniu także czeka Was kilka obowiązków, ich listę znajdziecie poniżej:

  • pamiętajcie o złożeniu sprawozdania z realizacji zadania publicznego! Ten obowiązek dotyczy przede wszystkim tych organizacji, które w ubiegłym roku realizowały projekty ze środków publicznych do końca grudnia 2023 r. Sprawdźcie termin złożenia sprawozdania – znajdziecie go w umowie. Nie zapomnijcie o sprawozdaniach częściowych z realizacji zadań wieloletnich – termin mija 30 stycznia 2024 r.
  • nie zapomnijcie o aktualizacji planu kont księgowych, szczególnie, jeśli podjęliście decyzję o rozpoczęciu działalności odpłatnej pożytku publicznego lub o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Każda organizacja pozarządowa musi mieć politykę rachunkowości, a obowiązkowy załącznik do niej stanowi właśnie plan kont księgowych. Stanowi on numeryczny wykaz kont księgowych, w których rejestrowane są dane finansowe (takie jak np. koszty i przychody). W przypadku OPP, należy dodać do planu kont wyodrębnione rachunkowo konta księgowe dla: przychodów z 1,5%, wydatków (kosztów) z 1,5%, wydatków związanych z promocją finansowanych z 1,5%.
  • jeśli w ubiegłym roku Wasza organizacja zatrudniała pracowników lub współpracowników (na umowę zlecenie lub umowę o dzieło) oraz odprowadzała do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy, to pamiętajcie o sporządzeniu deklaracji PIT zawierającej informacje o odprowadzonych zaliczkach. PIT-y pracownicze należy wysłać do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej (możecie to zrobić klikając tutaj). Aby podpisać ten dokument konieczny jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Jeśli takim nie dysponujecie, możecie o wysyłkę poprosić swoje biuro księgowe, jednak w tym przypadku, musicie złożyć upoważnienie w urzędzie skarbowym (upoważnienie znajdziecie klikając tutaj).
  • Nie zapomnijcie o przekazaniu deklaracji podatkowych swoim pracownikom i współpracownikom – termin przekazania deklaracji mija 28 lutego. Każda organizacja, która nieprzerwanie przez cały ubiegły rok była zgłoszona jako płatnik ZUS i zgłaszała średnio w miesiącu 10 pracowników do ubezpieczenia wypadkowego, musi złożyć deklarację ZUS IWA. Ten obowiązek spoczywa na organie zarządzającym danej organizacji.
  • jeśli zdecydowaliście się na prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w 2024 r., musicie powiadomić o tym urząd skarbowy do 31 stycznia 2024 r. Możecie się na nią zdecydować, jeśli wysokość rocznych przychodów w ubiegłym roku nie przekroczyła 100 tys. zł. Taka decyzja uniemożliwi Wam prowadzenie działalności gospodarczej oraz uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.
  • złóżcie deklarację (do 31 stycznia) i odprowadźcie podatek od nieruchomości do urzędu gminy.
  • nie zapomnijcie, że od 1 stycznia br. obowiązują wyższe stawki wynagrodzenia minimalnego. W przypadku umowy o pracę wynosi ona 4242 zł brutto, w przypadku minimalnej stawki godzinowej 27,70 zł brutto.

Wzrost wysokości podatku od nieruchomości w 2024 r.

We wszystkich miastach wojewódzkich podjęto już decyzje o podniesieniu podatku od nieruchomości. Stawki podatku poszły w górę średnio o 15%. Maksymalne stawki podatku są aktualizowane co roku przez Ministra Finansów. Rada gminy w drodze uchwały, ustala wysokość stawek  podatku od nieruchomości obowiązującą na terenie danej gminy. Ich wysokość nie może przekroczyć maksymalnej stawki ustalonej przez Ministra Finansów. W tym roku, w stosunku do budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, wysokość podatku nie może przekroczyć 11,17 zł od m2 powierzchni użytkowej. Ta sama stawka dotyczy nieruchomości zajętej na działalność statutową (odpłatną lub nieodpłatną) organizacji bez statusu OPP.

Wysokość podatku od nieruchomości ustala się raz w roku. Osoby prawne płacą podatek miesięcznie, za poszczególne miesiące, do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Organizacje pozarządowe płacą podatek od nieruchomości, jeśli są:

  • użytkownikiem wieczystym gruntów;
  • właścicielem lub posiadaczem samoistnym nieruchomości;
  • użytkownikiem nieruchomości na podstawie umowy ze Skarbem Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego (użytkowanie na podstawie umowy najmu, użyczenia od gminy, powiatu).

Pamiętajcie, że jeśli podmiotem wynajmującym lokal organizacji jest prywatny właściciel organizacja pozarządowa nie płaci podatku od nieruchomości! Nie zapomnijcie również sprawdzić stawek preferencyjnych, gdyż każda gmina ma możliwość różnicowania wysokości stawek podatku ze względu m.in. na rodzaj prowadzonej działalności prowadzonej!

Na mocy art. 7 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (link do tekstu ustawy znajduje się tutaj), od tego podatku zwolnione są te nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez OPP oraz grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży.

Nie zapomnijcie, że każda organizacja, nawet ta, która jest zwolniona z podatku od nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji DN-1 wraz z załącznikiem ZDN-1 do 31 stycznia (tutaj znajdziecie formularze).

Nowy harmonogram e-Doręczeń

W listopadowym newsletterze pisałam o nowym obowiązku dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą. W świetle nowych przepisów, zostały one zobowiązane do posiadania adresu doręczeń elektronicznych. Pierwotnie organizacje pozarządowe miały czas do 10 marca 2024 r. Ministerstwo Cyfryzacji wydało jednak komunikat w którym udostępniło nowy harmonogram wprowadzania obowiązku stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych (harmonogram możecie znaleźć klikając tutaj).

Jak czytamy w komunikacie, nowe organizacje pozarządowe, które zgłoszą się do rejestru przedsiębiorców KRS od 1 października 2024 r., otrzymają adres do doręczeń elektronicznych bezpośrednio przy rejestracji. Organizacje zarejestrowane w rejestrze KRS przed 1 października, są zobowiązane najpóźniej do 1 stycznia 2025 r. uzyskać adres do doręczeń elektronicznych. Aby to zrobić, będą musiały złożyć wniosek, do którego link znajdziecie, klikając tutaj.

W świetle artykułu 19f ustawy o KRS, organizacje pozarządowe bez działalności gospodarczej (te, które nie są wpisane do rejestru przedsiębiorców) oraz stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe mogą, ale nie muszą korzystać z e-Doręczeń.

Unieważnienie konkursu ofert

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej unieważniła V otwarty konkurs ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2024. Konkurs był ogłoszony 24 listopada 2023 r.

Jak czytamy w uzasadnieniu, uchylenie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2024, na mocy którego ogłoszono konkurs, stanowi przyczynę unieważnienie konkursu.

Całość treści uzasadnienia znajdziecie klikając tutaj.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.