Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
#12 newsletter  30 września 2023

Niedokończone prace sejmowe | Nawigator legislacyjny dla NGO

#12 newsletter  30 września 2023
przeczytanie zajmie 3 min
Niedokończone prace sejmowe | Nawigator legislacyjny dla NGO Katt Yukawa/unsplash.com

Monitoring legislacyjny 23 sierpnia – 30 września

Koniec prac Sejmu

Zakończenie prac Sejmu bieżącej kadencji spowodowało przerwanie prac nad projektami, które pośrednio dotyczyły trzeciego sektora. Jakie to projekty?

  1. komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach dotyczący uproszczenia rejestracji stowarzyszeń;
  2. poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczący zwolnienia organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń i fundacji z płacenia podatku CIT. Na temat tego postulatu na łamach portalu opinii Klubu Jagiellońskiego pisał dyrektor Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Rafał Dymek w artykule „Podatek dochodowy od osób prawnych w NGO” (kliknij tutaj aby zobaczyć artykuł);
  3. komisyjny projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, dotyczący wprowadzenia m.in. uproszczonej księgowości – więcej o tym projekcie, możecie przeczytać klikając tutaj.

Zgodnie z zasadą dyskontynuacji, parlament kończący swoją kadencję, zamyka wszystkie sprawy niezależnie od etapu na którym się one znajdują oraz nie przekazuje ich nowemu parlamentowi.

Wzrost płacy minimalnej w 2024 r.

Wartość minimalnej stawki godzinowej oraz minimalnego wynagrodzenia miesięcznego corocznie ulega zmianom na podstawie art. 2. ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (klikając tutaj zapoznasz się z treścią ustawy).

Rada Ministrów dnia 15 września br. opublikowała rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (treść rozporządzenia znajdziesz tutaj). Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynosić 4242 zł brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa ma wynosić 27,70 zł brutto. Od dnia 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynosić 4300 zł brutto a wysokość minimalnej stawki godzinowej ma wynosić 28,10 zł brutto.

Warto zaznaczyć, iż wartość minimalnej stawki godzinowej jest istotna w przypadku stosowania umów zlecenia, w przypadku płacy minimalnej, dotyczy ona osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Lex Czarnek 3.0 odrzucone przez Senat

Decyzją Senatu z dnia 7 września br. Senat odrzucił obywatelski projekt ustawy o zmianie ostawy – Prawo oświatowe (treść projektu ustawy możesz zobaczyć tutaj). Projekt ustawy, zgodnie ze ścieżką legislacyjną wrócił do Sejmu, jednak z powodu niezaplanowania kolejnych posiedzeń Sejmu (co wynika ze zbliżającego się końca kadencji) decyzja Senatu może być ostateczna.

Projekt dotyczył zmian w zakresie działalności prowadzonej przez stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki i miał na celu wzmocnienie pozycji i głosu rodziców oraz ich przedstawicieli w społecznym organie szkoły (radzie rodziców) w zakresie skutecznego sprzeciwiania się niepożądanym treściom kierowanym do ich dzieci przez stowarzyszenia lub inne organizacje.

O utrudnieniach prowadzenia zajęć dodatkowych przez organizacje pozarządowe w przypadku zawetowanej przez Prezydenta ustawy lex Czarnek 2.0  na łamach portalu Klubu Jagiellońskiego pisali Anna Byrska i Mateusz Perowicz w artykule „Już mi się nie chce działać społecznie, czyli „lex Czarnek” w praktyce”.

Status OPP dla trzeciego sektora – możliwość zbiórki 1,5%!

Aby organizacja pozarządowa uzyskała możliwość zbierania odpisu 1,5% podatku, musi uzyskać status organizacji pożytku publicznego oraz musi znaleźć się w wykazie organizacji pożytku publicznego (wykaz organizacji uprawnionych do korzystania z odpisu 1,5% podatku prowadzony przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności możecie znaleźć tutaj).

W jaki sposób organizacja może uzyskać status OPP? Organizacja pozarządowa uzyskuje ten status jeśli spełnia wymogi ustawy o działalności pożytku publicznego (treść ustawy zobaczysz tutaj). O jakie wymogi konkretnie chodzi? Organizacja musi nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata prowadzić m.in. działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. O nadanie oraz potwierdzenie faktu takiej działalności organizacja musi zabiegać w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wybrany sąd sprawdza spełnienie warunków ustawowych oraz potwierdza nabycie przez organizację statusu OPP.

Jeśli organizacja pozarządowa chce uzyskać możliwość pozyskiwania środków z 1,5% podatku w 2024 roku, ma czas na rejestrację statusu OPP do 30 listopada br.

Wchodzi w życie nowelizacja NIW-u

1 października br. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i in. (więcej informacji znajdziesz tutaj). Wprowadzone zmiany skutkują zmianą wydatków na Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa w bieżącym roku do 239 mln zł.

Program wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Rada Ministrów pracuje nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Rządowy Program Wsparcia Współpracy Międzynarodowej i Dyplomacji Obywatelskiej na lata 2023-2033”. Jak czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, celem programu jest poszerzenie obywatelskiego wymiaru polskiej dyplomacji publicznej, a tym samym zwiększenie jej potencjału, skuteczności i zasięgu. Realizacja programu ma głównie obejmować wzmacnianie potencjału instytucjonalnego polskich organizacji poprzez tworzenie warunków do ich stabilizacji organizacyjno-finansowej. Więcej na temat projektu zobaczysz klikając tutaj.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.