Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
#11 newsletter  29 sierpnia 2023

Na co można przeznaczyć środki z 1,5%? | Nawigator legislacyjny dla NGO

#11 newsletter  29 sierpnia 2023
przeczytanie zajmie 3 min
Na co można przeznaczyć środki z 1,5%? | Nawigator legislacyjny dla NGO Element5 Digital/unsplash.com

Monitoring legislacyjny 27 lipca  – 23 sierpnia

Obywatelski lex Czarnek 3.0, ciąg dalszy

Jak pisałam w poprzednim newsletterze, 19 lipca do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (treść projektu możecie znaleźć tutaj). W zadziwiająco szybkim tempie, bo w ciągu mniej niż miesiąca od trafienia do Sejmu, nowelizacja prawa oświatowego została uchwalona. 18 sierpnia projekt trafił do Prezydenta oraz Marszałka Senatu.

Projekt ustawy forsuje część rozwiązań zaczerpniętych z poprzednich odsłon projektów, zwanych kolejno lex Czarnek oraz lex Czarnek 2.0. O utrudnieniach prowadzenia zajęć dodatkowych przez organizacje pozarządowe w przypadku zawetowanej przez Prezydenta ustawy lex Czarnek 2.0  na łamach portalu Klubu Jagiellońskiego pisali Anna Byrska i Mateusz Perowicz w artykule „Już mi się nie chce działać społecznie, czyli „lex Czarnek” w praktyce”.

Przypominam, iż projekt dotyczy zmian w zakresie działalności prowadzonej przez stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki i ma na celu wzmocnienie pozycji i głosu rodziców oraz ich przedstawicieli w społecznym organie szkoły (radzie rodziców) w zakresie skutecznego sprzeciwiania się niepożądanym treściom kierowanym do ich dzieci przez stowarzyszenia lub inne organizacje.

Kampanie procentowe – obowiązki informacyjne

Organizacje pożytku publicznego mają możliwość pozyskiwania 1,5% podatku. Prowadzone przez OPP tzw. „kampanie procentowe”, niezależnie od czasu ich trwania, za sprawą nowelizacji rozporządzeń do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, muszą prowadzić kampanie zgodnie z obowiązującym prawem. Zgodnie z obecnymi przepisami, OPP są zobowiązane do zamieszczenia informacji o finansowaniu działania ze środków 1,5% lub możliwości przekazania 1,5% podatku dochodowego na rzecz organizacji.

Oznacza to, że OPP w przypadku stosowania materiałów promocyjnych w formie audiowizualnej, wizualnej i dźwiękowej, każdorazowo umieszczała informacje treści „Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.”. Rozporządzenie zawiera także szczegółowe wytyczne (których treść możecie poznać tutaj) dotyczące umiejscowienia powyższej informacji w przypadku każdej z wymienionych form.

Na co można przeznaczyć środki z 1,5%?

Dysponowanie przez OPP środkami z 1,5% podatku określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (treść ustawy znajdziecie tutaj). Zgodnie z  brzmieniem art. 27 ust. 2 ustawy, otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Oznacza to, że OPP może wydawać środki na opisaną w art. 4 ust. 1 sferę zadań publicznych. Wydatki muszą mieścić się w tym katalogu oraz być spójne z tym, co organizacja pożytku publicznego ma zapisane w statucie.

Należy także pamiętać o odpowiednim zaksięgowaniu środków i wydatków z 1,5%. Zgodnie z art. 2 ust. 2c ustawy, organizacja pożytku publicznego wyodrębnia w ewidencji księgowej środki, w tym wysokość środków wydatkowanych na promocję 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Niespełnienie tego przepisu uniemożliwi OPP sporządzenie sprawozdania organizacji pożytku publicznego i tym samym pozbawi organizację możliwości do korzystania z alokacji w kolejnym roku.

Co w sytuacji nieprawidłowego wydatkowania środków z 1,5%? Zgodnie z art. 27 ust. 2a i 2b, Dyrektor Narodowego Instytutu wydaje decyzję zobowiązującą organizację pożytku publicznego do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków, określając kwotę podlegającą zwrotowi i termin, od którego nalicza się odsetki. Środku są przekazywane na rzecz Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Pamiętajcie, że ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie określa w jakim terminie należy wydać środki z 1,5%.

Nowelizacja ustawy o OSP

24 lipca br. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochotniczych strażach pożarnych (treść ustawy znajdziecie tutaj). Nowelizacja poszerza katalog zadań własnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które gmina ma zapewniać (stosownie do posiadanych sił i środków). Dotyczy to m.in.: zapewnienia umundurowania wyjściowego, wyżywienia podczas prowadzenia działań ratowniczych oraz finansowania szkoleń. W ustawie   doprecyzowano również przepisy dotyczące ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu  oraz poszerzono katalog osób o uprawnionych do tego ekwiwalentu.

Nowelizacja ustawy o podatku rolnym podpisana!

24 lipca br. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych (tekst nowelizacji znajduje się tutaj). Co wprowadza nowelizacja? Od 1 stycznia 2024 r. podatnicy podatku rolnego, będący osobami fizycznymi, oraz podatnicy będący rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi, podobnie jak podatnicy PIT mają możliwość przekazania 1,5% swojego podatku organizacjom pożytku publicznego, uzyskają możliwość przekazania 1,5% swojego podatku rolnego na wybrany związek zawodowy rolników.

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego wraz z szerokim gronem ekspertów przygotowało raport „Czas na integrację. Wyzwania i szanse dla wsi i rolnictwa w Polsce”. Każdy rozdział publikacji zawiera rekomendacje, jak zmierzyć się z obecnymi i nadchodzącymi trendami oraz zapewnić dobrostan i rozwój na obszarach wiejskich, w tym ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Klikając tutaj znajdziecie link do raportu, który podobnie jak inne publikacje CAKJ możecie pobrać bezpłatnie.

Wzrost płacy minimalnej od 2024 r.

1 sierpnia w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (informacje o projekcie rozporządzenia znajdziecie klikając tutaj).

Zgodnie z brzmieniem projektu rozporządzenia, od 1 stycznia 2024 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić 27,70 zł brutto, a minimalne wynagrodzenie 4242 zł brutto. Natomiast od 1 lipca 2024 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić 28,10 zł brutto, a minimalne wynagrodzenie 4300 zł brutto.

Finalną wysokość płacy minimalnej w 2024 r. poznamy najpóźniej 15 września br., może ona być wyższa od tej zaproponowanej dotychczas.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.