Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
#8 newsletter  25 maja 2023

Wsparcie finansowe dla KGW i OSP | Nawigator legislacyjny dla NGO

#8 newsletter  25 maja 2023
przeczytanie zajmie 3 min
Wsparcie finansowe dla KGW i OSP  | Nawigator legislacyjny dla NGO Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej/unsplash.com

Monitoring legislacyjny 25 kwietnia –  25 maja

Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Od 3 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na prowadzenie działalności statutowej dla kół gospodyń wiejskich. Nabór wniosków będzie trwał do 30 września. W jaki sposób KGW mogą ubiegać się o pomoc finansową?

Wniosek należy składać do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę koła. Można zrobić to bezpośrednio, za pośrednictwem platformy ePUAP, usługi mObywatel na stronie gov.pl lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

O pomoc finansową może ubiegać się każde KGW, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, posiada numer identyfikacyjny, tzw. nr EP. Jeśli KGW nie posiada numeru EP, może złożyć wniosek o jego nadanie do kierownika biura powiatowego ARiMR (więcej informacji oraz instrukcję składania wniosku znajdziecie klikając tutaj).

Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Stawki pomocy wynoszą:

– 8.000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,

– 9.000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,

– 10.000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Na co można przeznaczyć pomoc finansową? Reguluje to art. 2 ust. 3 ustawy o kołach gospodyń wiejskich (treść ustawy znajduje się tutaj). Poniżej znajdziecie listę:

– działalność społeczno-wychowawcza i oświatowo-kulturalna w środowiskach wiejskich, działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich,

– rozwój przedsiębiorczości kobiet,  inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi, reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej,

– upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych,

– rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

„ORLEN dla Strażaków” 

Fundacja ORLEN ogłasza nabór wniosków do programu grantowego „ORLEN dla Strażaków”. Ochotnicze oraz zawodowe jednostki straży pożarnej mogą wnioskować o grant na zakup: sprzętu przeciwpożarowego; sprzętu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego; sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego; medycznego; chemicznego; ekologicznego; wysokościowego; sprzętu łączności oraz wyposażenia osobistego strażaków.

W tym roku wnioski w programie „ORLEN dla Strażaków” można składać do 24 lipca za pośrednictwem formularza online, który znajdziecie klikając tutaj. Łączna kwota przeznaczona na granty wynosi 3 mln zł, a więcej informacji znajdziecie na stronie Fundacji.

Czeka nas zwolnienie z CIT-u?

20 kwietnia br. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt poselski stanowi odpowiedź na postulaty organizacji pozarządowych, które od kilku lat wskazywały na wiele utrudnień w zwolnieniu z CIT-u organizacji trzeciego sektora. Na czym ma polegać zmiana w podatku dochodowym?

Obecnie organizacje pozarządowe mogą korzystać z następujących zwolnień podatkowych:

– wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym (treść ustawy znajduje się tutaj) w brzmieniu: wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej. To zwolnienie odnosi się jednak wyłącznie do organizacji posiadającej status OPP;

– przysługujące organizacjom bez statusu OPP, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy (wolne od podatku są dochody organizacji, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele). Aby jednak organizacja mogła skorzystać z tego zwolnienia, obligatoryjnie musi zamieścić wymienione wyżej obszary w swoim statucie;

– zwolnienie z opodatkowania dochodów ze składek członkowskich w stowarzyszeniach (przeznaczonych na cele statutowe);

– zwolnienie z opodatkowania dotacji z budżetu państwa czy jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji międzynarodowych.

Zmiana w podatku dochodowym, która jest postulowana w projekcie poselskim (treść projektu znajdziecie tutaj),  polega na rozszerzeniu listy wyjątków ujętych w art. 17 poprzez objęcie zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych dochodu wszystkich stowarzyszeń i fundacji przeznaczonego na działalność statutową mieszczącą się w zakresie pożytku publicznego. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu: „Proponowana ustawa jest krokiem w kierunku uporządkowania przepisów podatkowych dla organizacji pozarządowych. Dzięki wejściu proponowanych przepisów w życie wskazane zostanie konkretne rozgraniczenie między działalnością statutową nienastawioną na zysk a działalnością gospodarczą. W ten sposób zastąpiony zostanie niekompletny i skomplikowany system zwolnień podatkowych dla organizacji pozarządowych”.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego już w lipcu

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia, stan zagrożenia epidemicznego może zostać odwołany 1 lipca br., klikając tutaj, możecie sprawdzić treść rozporządzenia. Jakie zmiany czekają organizacje pozarządowe?

Na początku pandemii organizacje trzeciego sektora uzyskały możliwość obiegowego uchwalania uchwał i podejmowania decyzji w formie zdalnej. Ponadto, przedłużono kadencję statutowych organów (np. zarządu) do końca stanu zagrożenia epidemicznego plus dwa miesiące. Jeśli stan zagrożenia epidemicznego zostanie odwołany z dniem 1 lipca, organizacje pozarządowe, które nie przyznały sobie możliwości obiegowego podejmowania decyzji i podejmowania decyzji online w statucie nie będą mogły korzystać z tych przepisów.

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, organizacja, która korzystała z możliwości przedłużenia kadencji organów statutowych, będzie miała jeszcze dwa miesiące na dokonanie zmian w zarządzie lub innym organie statutowym.

Pamiętajcie o CIT-8!

Każda organizacja pozarządowa, nawet taka, która zdecydowała się na prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, jest zobligowana do wypełnienia formularza CIT-8 oraz wysłania go do urzędu skarbowego.

Na wysłanie deklaracji oraz zapłatę podatku mamy czas do 30 czerwca. Deklarację sporządzamy co do zasady w formie elektronicznej (i podpisujemy kwalifikowanym podpisem). Wybrane organizacje spełniające poniższe warunki, mogą złożyć deklarację w formie papierowej:

– wszystkie dochody są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych,

– nie składały za 2022 rok deklaracji PIT, wynikającej z zatrudniania pracowników i płaceniu tego podatku.

O podatku od zrzutek znów słów kilka…

W poprzednim newsletterze pisałam o stanowisku Senatu, który zaproponował odrzucenie w całości projektu ustawy, wprowadzającej podatek od zrzutek (treść ustawy możecie zobaczyć tutaj). Stanowisko Senatu zostało przegłosowane w Sejmie i projekt w niezmienionej formie został podpisany przez Prezydenta 20 kwietnia br. i zgodnie z założeniami ustawy, ma ona wejść w życie już 1 lipca br. Warto wskazać, iż rząd zapowiedział poprawę przepisów, co może oznaczać, że ostatecznie podatku od zrzutek nie będzie. W jaki sposób może do tego dojść?

Rząd stworzył projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw (treść projektu znajdziecie tutaj). 11 maja Senat wniósł kilka poprawek i projekt ustawy trafił do Komisji Finansów Publicznych. Jeśli Sejm przyjmie ustawę, to przepisy dotyczące podatku od zrzutek nie będą obowiązywać.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.