Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
#9 newsletter  28 czerwca 2023

Nie zapomnij o sprawozdaniu i deklaracji CIT-8! | Nawigator legislacyjny dla NGO

#9 newsletter  28 czerwca 2023
przeczytanie zajmie 3 min
Nie zapomnij o sprawozdaniu i deklaracji CIT-8! | Nawigator legislacyjny dla NGO Annie Spratt/unsplash.com

Monitoring legislacyjny 26 maja – 22 czerwca

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego

16 czerwca br. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzonego 16 maja 2022 r. (treść rozporządzenia znajduje się tutaj) Przepisy weszły w życie tego samego dnia, jednak zakładają odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca br. Co to oznacza dla organizacji pozarządowych?

koniec przedłużonej kadencji zarządu: organizacje pozarządowe miały możliwość przedłużenia kadencji zarządu, komisji rewizyjnej i innego statutowego organu, jeśli jego kadencja miała upłynąć w okresie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Kadencja dotychczasowego organu statutowego mogła trwać do końca epidemii (lub stanu zagrożenia) plus dwa miesiące;

koniec podejmowania decyzji online lub w trybie obiegowym: organizacje mogły organizować spotkania organów statutowych w trybie online oraz podejmować uchwały w tzw. trybie obiegowym (bez spotkania nawet w trybie online, zdanie w sprawie uchwały mogło zostać wyrażone np. mailowo). Jeśli organizacja w swoim statucie nie przyznała sobie takich możliwości, to od 1 lipca nie będzie mogła podejmować decyzji online lub w trybie obiegowym.

CIT-8

Do 30 czerwca br. mamy czas na wysłanie deklaracji CIT-8 oraz zapłatę podatku. Pamiętajcie, że każda organizacja pozarządowa, nawet taka, która zdecydowała się na prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, jest zobowiązana do wypełniania formularza oraz przesłania go do urzędu skarbowego.

Deklaracja powinna być sporządzona w wersji elektronicznej (klikając tutaj znajdziecie link do systemu e-Deklaracje) oraz opatrzona podpisem kwalifikowanym. Nie zapomnijcie, że złożenie deklaracji przez system jest możliwe wyłącznie z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego! Nie ma możliwości złożenia podpisu profilem zaufanym i przesłania deklaracji z pośrednictwem ePUAP. Co możecie zrobić, jeśli nie dysponujecie płatnym podpisem kwalifikowanym? Możecie upoważnić pełnomocnika (np. pracownika biura rachunkowego, dysponującego takim podpisem), który złoży deklarację w waszym imieniu. Upoważnienie jest bezpłatne, więcej informacji znajdziecie klikając tutaj.

Wybrane organizacje mogą złożyć deklarację w formie papierowej, gdy:

– wszystkie dochody są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych,

– nie składały za 2022 rok deklaracji PIT, wynikającej z zatrudniania pracowników i płaceniu tego podatku.

Sprawozdanie finansowe

W ubiegłym roku, z uwagi na pandemię Covid-19 terminy sprawozdawcze były dłuższe, jednak w tym roku Ministerstwo Finansów wróciło do terminów ustawowych dotyczących złożenia sprawozdania finansowego za 2022 rok. Na przygotowanie i podpisanie sprawozdania mieliśmy czas do 31 marca. Do 30 czerwca mamy czas na zatwierdzenie sprawozdania przez odpowiedni organ organizacji (np. walne zgromadzenie członków). Od momentu zatwierdzenia sprawozdania przysługuje nam 15 dni na jego wysłanie – najpóźniej możemy to zrobić 15 lipca.

Obowiązkami sprawozdawczymi objęte są wszystkie jednostki stosujące ustawę o rachunkowości tj. jednostki sektora prywatnego, organizacje non-profit oraz jednostki sektora finansów publicznych. Oznacza to, że te organizacje, które w danym roku prowadziły uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów są z tego obowiązku sprawozdawczego zwolnione.

Nie zapomnijcie:

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem ministra zdrowia (tutaj znajduje się pełna treść rozporządzenia), z dniem 1 lipca 2023 r. odwołuje się stan zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że jeszcze do 30 czerwca organizacje mogą zatwierdzić sprawozdanie w trybie online.

Organizacja pozarządowa z działalnością gospodarczą wysyła sprawozdanie do KRS – należy to zrobić poprzez system EKRS, który możecie znaleźć tutaj.

Organizacja pozarządowa bez działalności gospodarczej wysyła sprawozdanie do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – należy to zrobić poprzez aplikację e-sprawozdania (link do aplikacji znajdziecie tutaj).

Sprawozdanie OPP

Do 17 lipca organizacje pożytku publicznego muszą zamieścić sprawozdanie OPP w bazie Narodowego Instytutu Wolności (klikając tutaj znajdziecie więcej informacji). Na sprawozdanie do NIW-u składa się formularz, uzupełniany na podstawie sprawozdania finansowego, zatwierdzonego przez właściwy organ organizacji. Obowiązek złożenia tych dokumentów dotyczy wszystkich organizacji pożytku publicznego, bez względu na to, czy w minionym roku organizacja była uprawniona do otrzymania 1% (1,5%) podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też nie.

W przypadku, gdy rok obrotowy danej organizacji pożytku różni się od roku kalendarzowego OPP mają drugi termin na złożenie sprawozdania – do 30 listopada.

Sprawozdanie merytoryczne ma dwa wzory:

– sprawozdanie podstawowe, dotyczące organizacji, które osiągnęły przychód powyżej 100 tys. zł,

– sprawozdanie w wersji uproszczonej, dotyczące organizacji, które osiągnęły przychód do 100 tys. zł.

Niedopełnienie złożenia sprawozdania OPP skutkuje odebraniem uprawnień do zbierania 1,5% podatku dochodowego.

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do NIW-u nie zwalnia OPP z obowiązku złożenia tego sprawozdania do urzędu skarbowego czy do Krajowego Rejestru Sądowego!

Ale to jeszcze nie wszystko! Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów (kliknij tutaj) organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca br. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy, jeśli w ubiegłych latach OPP zgłosiły swój rachunek i jest on nadal aktualny, nie muszą podejmować żadnych czynności.

Wzrost płacy minimalnej już od 1 lipca

Od 1 stycznia płaca minimalna wynosi 3490 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wynosi 22,80 zł. Wraz z początkiem lipca, płaca minimalna wzrośnie o 110 zł i będzie wynosić 3600 zł brutto przy minimalnej stawce godzinowej wynoszącej 23,50 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa dotyczy również tych osób, które są zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej (na podstawie umowy zlecenia).

Ustawa o fundacji rodzinnej weszła w życie

22 maja br. weszła w życie ustawa o fundacji rodzinnej. Czym jest ta nowa osoba prawna i czy poza nazwą ma coś wspólnego z trzecim sektorem?

Przypomnijmy, czym charakteryzuje się fundacja:

– działalność na podstawie ustawy o fundacjach z 1984 r. (treść ustawy znajduje się tutaj),

– fundatorem (założycielem) może być zarówno osoba prawna jak i osoba fizyczna,

– społeczny charakter działań, brak sprecyzowanych beneficjentów w ustawie,

– brak określonego funduszu założycielskiego.

Porównajmy do tego fundacje rodzinne:

– działalność na podstawie ustawy o fundacjach rodzinnych z 2023 r. (treść ustawy znajduje się tutaj),

– fundatorem może być wyłącznie osoba fizyczna,

– wyraźne wskazanie beneficjentów w ustawie – może być to zarówno jedna osoba lub kilka osób, kilka organizacji pozarządowych lub sam fundator. Charakter działań ma na celu gromadzenie rodzinnego majątku,

– określony fundusz założycielski.

Nie dziwi zatem fakt, iż organizacje pozarządowe od samego początku prac nad tekstem ustawy sprzeciwiały się stosowaniu nazwy „fundacja” do określenia osoby prawnej, której głównym celem jest gromadzenie majątku (cel prywatny), a nie działalność pożytku publicznego (cel publiczny).

Jak wspomniałam wyżej, beneficjentem fundacji rodzinnej może być organizacja pozarządowa (reguluje to art. 30 ust. 1 pkt 2; treść ustawy znajduje się tutaj), która zgodnie ze statutem fundacji rodzinnej może otrzymać świadczenie. Oznacza to, że w przypadku, gdy dochodzi do założenia takiej właśnie fundacji, fundator (czyli osoba ustanawiająca fundację rodzinną) może wyznaczyć dowolną organizację pozarządową (np. stowarzyszenie lub fundację) jako osobę prawną, która będzie otrzymywać pieniądze lub inne świadczenia od fundacji rodzinnej na rzecz prowadzenia działalności pożytku publicznego. Wydaje się, że jest to jedyny punkt, dzięki któremu fundacje rodzinne mogą realnie mieć coś wspólnego z trzecim sektorem.

Ustawa o OSP w Senacie

Ustawa o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw dnia 2 czerwca została skierowana w Senacie do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Wśród postulowanych zmian (o których pisałam szerzej w kwietniowym newsletterze) warto przypomnieć doprecyzowanie definicji ustawowej „kandydata na strażaka ratownika OSP”. Obecny przepis odnosi się jedynie bezpośrednio do osób młodocianych, tym samym pomijając osoby pełnoletnie, co stwarza problemy interpretacyjne.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.