Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
Redakcja portalu  23 lutego 2022

„Standardy urbanistyczne muszą stać się obligatoryjne. Bez tego reforma planowania przestrzennego będzie wybrakowana” [PODCAST]

Redakcja portalu  23 lutego 2022
przeczytanie zajmie 1 min

Doczekaliśmy się. Po latach prac do konsultacji trafił w końcu projekt nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym. Błędy popełnione lata temu i strach przed zmianami spowodował, że rozwój wielu polskich miał stał się chaotyczny i niezwykle kosztowny. Czy w końcu pojawiło się światełko w tunelu?

Jakub Kucharczuk rozmawia z Leszkiem Wiśniewskim, architektem, urbanistą, ekspertem Centrum Analiz KJ, współpracownikiem stowarzyszenia Miasto jest Nasze oraz asystentem na wydziale architektury Politechniki Warszawskiej. o najważniejszych zmianach zaproponowanych przez urzędników.

„Przedstawiony niedawno projekt zmian w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera zapisy, które mają ukrócić powszechność stosowania decyzji o warunkach zabudowy. Ma ona zostać podporządkowana zapisom Planu Ogólnego – aktu planistycznego, który zastąpi Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Ponadto stosowanie „WZ-tek” zostanie ograniczone do luk w zabudowie i terenów bezpośrednio przylegających do tych już zabudowanych. Z takich zmian należy się cieszyć, ale nie są one wystarczające. Niestety chaos przestrzenny w Polsce nie jest tylko efektem zaniechań władz samorządowych czy złego prawa. Występuje także na terenach, które teoretycznie są zaplanowane, tzn. mają obowiązujące plany miejscowe”.

„Aktualnie procedowany projekt reformy systemu planowania przestrzennego zaniedbuje standardy urbanistyczne. Bez odgórnego narzucenia norm dobrego planowania gminy wciąż będą mogły stosować substandardowe rozwiązanie w swojej polityce przestrzennej, a jednocześnie twierdzić, że wprowadzają ład przestrzenny. Wprawdzie w projekcie ustawy zaproponowano standardy, które miałyby być stosowane w przypadku decyzji o warunkach zabudowy i w planach miejscowych, ale nie ma wśród nich standardów dotyczących dostępności do przystanków transportu zbiorowego, co do których można by wręcz oczekiwać, że będą one dotyczyć także większych obiektów usługowych i miejsc pracy, a nie tylko zabudowy mieszkaniowej”

„Urzędnicy Ministerstwa Rozwoju bronią się przed obligatoryjnymi standardami urbanistycznymi. Tłumaczą, że przetestowali je na polskich gminach i ich zdaniem wiele miejsc już zagospodarowanych, nawet takich o wysokiej jakości życia, nie byłoby w stanie spełnić wskazanych w ustawie standardów. Ten argument nie może jednak uzasadniać zupełnej dowolności w ustanawianiu standardów urbanistycznych w gminach. W końcu w prawie budowlanym są przepisy pozwalające na stosowanie odstępstw od przepisów ogólnokrajowych w szczególnie określonych przypadkach. Nic nie stoi na przeszkodzie, by ustanowić ogólnokrajowe standardy urbanistyczne jako obligatoryjne i jednocześnie wskazać, w jaki sposób samorządy mogłyby występować o odstępstwa od ich stosowania dla konkretnych obszarów, na których z różnych względów nie można spełnić tych standardów”.

Działanie sfinansowane ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Ten utwór (z wyłączeniem grafik) jest udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Zachęcamy do jego przedruku i wykorzystania. Prosimy jednak o zachowanie informacji o finansowaniu artykułu oraz podanie linku do naszej strony.