Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
#6 newsletter  23 marca 2023

Sprawozdanie finansowe – wszystko, co musisz wiedzieć | Nawigator legislacyjny dla NGO

#6 newsletter  23 marca 2023
przeczytanie zajmie 3 min
Sprawozdanie finansowe – wszystko, co musisz wiedzieć | Nawigator legislacyjny dla NGO Scott Graham/unsplash.com

Monitoring legislacyjny 23 lutego – 23 marca

Sprawozdanie finansowe i CIT-8

Coroczny obowiązek sprawozdawczy dotyczy niemal wszystkich organizacji z wyjątkiem tych, które w danym roku prowadziły uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. W tym roku Ministerstwo Finansów wróciło do terminów ustawowych, co oznacza, że na przygotowanie i podpisanie sprawozdania finansowego za 2022 rok (jeśli rok obrotowy jest równy kalendarzowemu) mamy czas do 31 marca. Pamiętajcie, że sporządzone sprawozdanie musi zostać zatwierdzone (w terminie do 30 czerwca) przez odpowiedni organ organizacji (np. walne zgromadzenie członków). Od momentu zatwierdzenia sprawozdania macie 15 dni na jego wysłanie – najpóźniej możecie to zrobić 15 lipca.  Nie zapomnijcie o złożeniu do 30 czerwca zeznania CIT-8!

Poniżej przygotowałam krótką ściągę, znajdziecie w niej najważniejsze informacje o sprawozdaniu.

  •       przygotowanie i podpisanie sprawozdania  

Do utworzenia sprawozdania finansowego, możecie użyć aplikacji e-sprawozdania przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, znajdziecie ją tutaj. Aplikacja umożliwia wprowadzenie i zapisanie danych oraz przygotowanie i podpisanie sprawozdania. Pamiętajcie, że aplikacja nie jest programem finansowo-księgowym, czyli nie liczy i nie podsumowuje wprowadzonych wartości!

Sporządzone sprawozdanie musi zostać podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz albo przez wszystkich członków zarządu, albo przez jednego członka zarządu – w tym przypadku pozostałe osoby muszą złożyć oświadczenie, iż sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

  •       Zatwierdzenie

Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania (dla organizacji, których rok obrotowy jest taki jak kalendarzowy), mija 30 czerwca. Najczęściej zajmuje się tym walne zebranie członków, przyjmując uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Taka uchwała stanowi załącznik (zapisany w postaci skanu lub zdjęć), który należy dołączyć do dokumentacji.

  •       Wysłanie

Sprawozdanie finansowe i towarzyszące mu dokumenty sporządza się i składa tylko elektronicznie. Nie ma już możliwości złożenia do rejestru dokumentów finansowych w postaci papierowej. W związku z tym, można je podpisać poprzez podpis kwalifikowany (płatny) lub profil zaufany (bezpłatny; więcej informacji o profilu zaufanym znajdziecie tutaj). Termin na przesłanie to 15 dni od daty zatwierdzenia (najpóźniej do 15 lipca).

Organizacja pozarządowa z działalnością gospodarczą wysyła sprawozdanie do KRS – należy to zrobić poprzez system EKRS, który możecie znaleźć tutaj.

Organizacja pozarządowa bez działalności gospodarczej wysyła sprawozdanie do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – można to zrobić poprzez aplikację e-sprawozdania.

Podpis profilem zaufanym

Profilem zaufanym można podpisać nie tylko sprawozdanie finansowe, ale także wiele dokumentów wewnętrznych, takich jak np. uchwały. Jest to przydatne i darmowe narzędzie, które służy do wygodnego załatwiania spraw urzędowych. Profil zaufany możecie założyć i potwierdzić na dwa sposoby: online – jeśli korzystacie z bankowości elektronicznej, lub założyć online i potwierdzić w Punkcie (link do strony na której możecie założyć profil zaufany oraz sprawdzić listę Punktów Potwierdzających znajdziecie tutaj). Gdy utworzycie oraz potwierdzicie swój profil zaufany, będziecie mogli podpisywać dokumenty dzięki „podpisywarce”. Krótką instrukcję obsługi tego narzędzia możecie zobaczyć tutaj.

A co z CIT-8?

Każda organizacja pozarządowa, nawet ta, która zdecydowała się na prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, jest zobligowana do wysłania do urzędu skarbowego wypełnionego formularza CIT-8. Co to za formularz? To zeznanie zawierające informacje, jakie organizacja miała przychody i koszty w poprzednim roku podatkowym oraz czy będzie płaciła podatek dochodowy od osób prawnych. Jeśli organizacja korzysta ze zwolnienia z obowiązku płacenia podatku dochodowego, może to wykazać właśnie poprzez ten formularz. Termin złożenia CIT-8 upływa 30 czerwca.

Deklarację można złożyć wyłącznie elektronicznie, poprzez system e-Deklaracje (link do systemu znajduje się tutaj). Znajdziecie tam wszystkie formularze elektroniczne CIT. Pamiętajcie jednak, że złożenie deklaracji przez ten system jest możliwe wyłącznie z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Nie ma możliwości złożenia podpisu profilem zaufanym i przesłania deklaracji za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli sami nie dysponujecie podpisem kwalifikowanym, możecie upoważnić do tego pełnomocnika (np. pracownika biura rachunkowego), który zrobi to w waszym imieniu. Upoważnienie jest bezpłatne, a wszelkie wskazówki dotyczące jego złożenia, znajdziecie tutaj.

Czeka nas „podatek od zrzutek”?

26 stycznia br. miało miejsce III czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. W związku z pracami komisji sejmowej, pojawił się nowy zapis dotyczący opodatkowania darowizn. Chociaż nie dotknąłby on bezpośrednio organizacji pozarządowych, to jednak wywołał niepokój w trzecim sektorze. Wejście tego przepisu w życie oznaczałoby zmianę opodatkowania zbiórek charytatywnych i finansowania społecznościowego.

22 lutego br. Senat odrzucił ustawę w całości, przez co wróciła ona do Sejmu i została skierowana do Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji. Czas pokaże, czy Sejm przyjmie stanowisko Senatu, czy zdecyduje się jednak na jego odrzucenie i przyjęcie projektu ustawy w pełnym brzmieniu.

Jedno jest jednak pewne, prawodawca prędzej czy później zrobi krok w kierunku opodatkowania rosnącego sektora crowdfundingu (finansowania społecznościowego). Wtedy doskonałym partnerem dla darczyńców i obdarowanych mogą być organizacje pozarządowe. Mogą one stać się „pośrednikami” w przekazywaniu darowizn zwolnionych z podatku. Więcej o tym pomyśle możecie przeczytać na stronie Klubu Jagiellońskiego w artykule Piotra Leonarskiego.

Pamiętajcie o 1,5%!

W grudniowym newsletterze pisałam o nowelizacji trzech rozporządzeń do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zmiany, które zostały spowodowane możliwością przekazania 1,5% podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP) w znacznej mierze odnosiły się do zastąpienia wyrazu „1%” wyrazem „1,5%”. Jeśli prowadzicie tzw. kampanię procentową, pamiętajcie o zamieszczeniu informacji o finansowaniu tego działania ze środków 1,5% lub możliwości przekazania 1,5% podatku na rzecz organizacji. W przypadku materiałów promocyjnych w formie audiowizualnej, wizualnej i dźwiękowej, każdorazowo musicie zawrzeć informację o treści: „Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych”. Szczegółowe wytyczne dotyczące umiejscowienia powyższej informacji w przypadku każdej z wymienionych form możecie znaleźć tutaj.

Nowelizacja Specustawy o pomocy Ukrainie

1 marca br. weszła w życie nowelizacja Specustawy (treść nowelizacji możecie zobaczyć tutaj). Modyfikuje ona niektóre zasady pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz przepisy dotyczące działalności organizacji pozarządowych w tym zakresie. Co te zmiany oznaczają dla organizacji trzeciego sektora zaangażowanych w pomoc? Zgodnie z nowymi przepisami, bezpłatna pomoc w zakresie zakwaterowania i wyżywienia realizowana przez organizacje pozarządowe na zlecenie administracji publicznej, będzie mogła być świadczona nie dłużej niż 120 dni (licząc od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy do Polski). Po upływie tego czasu, instytucje będą mogły pomagać w tym zakresie pod warunkiem posiadania przez daną osobę numeru PESEL oraz pokrycia przez nią częściowych kosztów. Z okres od 120 do 180 dni będzie to 50% kosztów, jednak nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie. Po upływie 180 dni będzie to 75% kosztów i nie więcej niż 60 zł dziennie.

Z tego obowiązku zwolnione będą m.in. osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, kobiety w ciąży, osoby wychowujące dziecko do 12 miesiąca życia oraz osoby małoletnie i ich opiekunowie.

Nowelizacja zmieniła również przepisy dotyczące polityki mieszkaniowej w zakresie udziału organizacji społecznych. Rozszerzono krąg podmiotów mogących świadczyć pomoc w postaci prowadzenia rodzinnych domów pomocy – mogą to robić wszystkie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej.

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego?

Ostatnie przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego miało miejsce 23 grudnia 2022 r. Zgodnie z treścią wydanego wtedy rozporządzenia, stan zagrożenia epidemicznego ma obowiązywać do 31 marca br. Jak na razie nie ma sygnałów, że zostanie on przedłużony, co oznacza, że najprawdopodobniej już od 1 kwietnia przestaną działać specjalne przepisy, z których korzystały organizacje pozarządowe. Co to oznacza?

koniec przedłużonej kadencji zarządu: organizacje pozarządowe miały możliwość przedłużenia kadencji zarządu, komisji rewizyjnej i innego statutowego organu, jeśli jego kadencja miała upłynąć w okresie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Kadencja dotychczasowego organu statutowego mogła trwać do końca epidemii (lub stanu zagrożenia) plus dwa miesiące;

koniec podejmowania decyzji online lub w trybie obiegowym: organizacje mogły organizować spotkania organów statutowych w trybie online oraz podejmować uchwały w tzw. trybie obiegowym (bez spotkania nawet w trybie online, zdanie w sprawie uchwały mogło zostać wyrażone np. mailowo). Jeśli organizacja w swoim statucie nie przyznała sobie takich możliwości i do 31 marca Rada Ministrów nie wyda rozporządzenia przedłużającego stan zagrożenia epidemicznego nie będzie mogła podejmować decyzji online lub w trybie obiegowym.

Petycja OFOP ws. 1,5% na rzecz OPP

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych złożyła w Sejmie petycję dot. przekazywania 1,5% podatku na rzecz OPP przez podatników korzystających z odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty. W obecnym stanie prawnym tacy podatnicy nie mają gwarancji co do możliwości przekazania 1,5% podatku na rzecz OPP. Treść petycji znajdziecie tutaj.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.