Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Po reformach Czarnka nikt nie chce być doktorantem. Polityka szkolnictwa wyższego i nauki na 2+

Po reformach Czarnka nikt nie chce być doktorantem. Polityka szkolnictwa wyższego i nauki na 2+ Grafikę wykonała Julia Tworogowska.

Najważniejszym wydarzeniem w roku 2022 w sektorze szkolnictwa wyższego i nauki była pierwsza ewaluacja działalności naukowej. W obszarze legislacyjnym rok ten – jako kolejny z rzędu – upłynął pod znakiem braku konkretnych działań w sprawie reformy Polskiej Akademii Nauk. Powstała za to Akademia Kopernikańska. Poziom finansowania nauki i pensje naukowców są już nie tylko niskie, ale stały się obiektem społecznych drwin.

Artykuł jest częścią raportu „Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2022”. Pobierz pełen raport!

Nauka i szkolnictwo wyższe to obszar kluczowy z punktu widzenia długoterminowego rozwoju państwa i społeczeństwa. Skuteczna polityka publiczna w tym sektorze powinna być postrzegana jako punkt wyjścia do zapewniania jakości działań i realizacji polityk publicznych we wszystkich innych obszarach. Niestety, realizacja tej polityki w roku 2022 nie daje podstaw do optymizmu.

Ewaluacja –

„Serce reformy szkolnictwa wyższego i nauki” – bo tak określano zasady ewaluacji naukowej, wynikające z tzw. Konstytucji dla Nauki – w roku 2022 zabiło mocniej. Obejmująca lata 2017-2021 ewaluacja przeprowadzana była po raz pierwszy w oparciu o nowe regulacje. To jeden z kluczowych elementów polityki publicznej w tym obszarze – od kategorii naukowych zależy m.in. finansowanie, wiele uprawnień i szeroko rozumiane szanse rozwojowe.

Już wcześniej, w roku 2021, podjęto jednak działania mające na celu wpłynięcie na ewaluacyjne wyniki. Mowa tu w szczególności o głębokich i nieuzasadnionych zmianach w liście czasopism punktowanych. W efekcie ogłoszone w sierpniu 2022 wyniki ewaluacji – zarówno z powodu jej konstrukcyjnych wad pozwalających na nadużycia, jak i bezpośrednich działań Ministra – wypadły świetnie nawet w przypadku podmiotów o niskim poziomie naukowym.

Tak zmanipulowane i oparte na chęci „unikania skandali” kategorie naukowe ani nie są dowodem na wysoką jakość badań, ani nie doprowadzą do podniesienia rangi doktoratów i habilitacji, ani też nie skłonią podmiotów, które słabo wypadły, a zostały „uratowane”, do podjęcia działań naprawczych.

Zapowiedzi „braku krzywdy” i zachęty ministra Czarnka sprawiły, że od wyników (i tak bardzo dobrych) odwołała się ponad połowa ewaluowanych podmiotów, a sam minister z góry, przed rozpatrzeniem wniosków, zapowiedział, że przytłaczająca większość odwołań zostanie uwzględniona. Ta obietnica dopełnia działania ministra związane z ewaluacją i jest doskonałym jej podsumowaniem.

Finansowanie –

Problem finansowania sektora akademickiego można postrzegać w dwóch aspektach – jako finansowanie podmiotów składających się na ten sektor i jako poziom wynagrodzeń osób w nim pracujących. W obu przypadkach sytuacja, od dawna zła, w roku 2022 stała się katastrofalna. Wynagrodzenie asystentów ledwie przekracza pensję minimalną, a doktoranci są już dawno poniżej niej. Z kolei minimalne wynagrodzenie profesora równa się dwóm pensjom minimalnym, podczas gdy jeszcze kilka lat temu była to równowartość trzech.

W ujęciu realnym pensje akademików stale spadają, a podwyżki nie wyrównują nawet rocznej, a co dopiero skumulowanej, inflacji, nie mówiąc o dotrzymaniu kroku płacom w sektorze prywatnym. Zamrożenie budżetu Narodowego Centrum Nauki sprawia, że w konkursach grantowych odsetek sukcesu jest bardzo niski (NCN przewiduje, że wkrótce może spaść poniżej 10%). Uczelnie mają problem z odtwarzaniem kadr naukowych, ponieważ absolwenci nie są zainteresowani pracą na takich warunkach. W wielu dyscyplinach nie ma chętnych do szkół doktorskich, do których dostęp miał być elitarny, a tymczasem liczba kandydatów często jest mniejsza niż liczba miejsc.

Nie lepiej wygląda sytuacja studentów – zaniżone progi dochodowe stypendiów socjalnych, a także ich stawki, istotnie obniżają dostępność wykształcenia wyższego, zwłaszcza w dużych ośrodkach.

W warunkach podwyższonej inflacji, znaczących wzrostów kosztu najmu, możliwość ukończenia dobrych studiów znów coraz bardziej zależy od pochodzenia, lokalizacji domu rodzinnego, posiadania hojnych rodziców lub partnera, a coraz mniej od wiedzy i aspiracji młodych ludzi. Stawia to pod znakiem zapytania realizację konstytucyjnej zasady równego dostępu do wykształcenia i aktualizuje ryzyko dziedziczenia pozycji społecznej.

Zmiany prawne –

W 2022 roku przygotowano dwa główne projekty zmian w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce – pierwszy, zawierający kilka korekt, uchwalono wiosną. Drugi, znacznie większy projekt tzw. technicznej nowelizacji, przeleżał pół roku i dopiero w listopadzie trafił do prac parlamentarnych, podczas których dodano zresztą szereg niekonsultowanych wcześniej poprawek.

Część zmian jest słuszna, inne budzą wątpliwości, ale zmiany te nie wpływają w sposób znaczący na politykę państwa w tym obszarze – dotyczą raczej punktowych problemów albo rozwiewają wątpliwości interpretacyjne (zwłaszcza w sprawach nadawania stopni naukowych). Do najbardziej wątpliwych rozwiązań należy podniesienie wieku pozwalającego na członkostwo w organach uczelni, w praktyce dające możliwość zasiadania w nich aż do 74 roku życia. Zmiana te cementuje model, w którym gigantyczny wpływ na funkcjonowanie sektora mają osoby w wieku emerytalnym, a prawie żadnego – młodzi naukowcy.

Istotna dla funkcjonowania systemu była natomiast zmiana w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin. O ile utworzenie niektórych dyscyplin może być rzeczywiście uzasadnione, o tyle chociażby wprowadzanie w klasyfikacji nowej dziedziny w postaci nauk o rodzinie czy wyodrębnianie nauk biblijnych jako osobnej dyscypliny trudno uznać za zasadne. 

Tworzenie małych, hermetycznych dyscyplin, czasem uprawianych w ledwie kilku jednostkach w kraju, sprzyja tworzeniu się akademickich koterii. W mikrodyscyplinach trudno o rozsądną ewaluację, a na awanse naukowe, ocenę osiągnięć, publikacji i grantów ogromny wpływ mają czynniki towarzyskie. Konsolidacja dyscyplin była słusznym krokiem, a odwrót od tej koncepcji jest w dużej mierze – o czym świadczy uzasadnienie do projektu zmian – efektem lobbingu.

Polska Akademia Nauk i Akademia Kopernikańska –

W 2022 roku, podobnie jak w latach poprzednich, podkreślano potrzebę reformy PAN. Dyskusja ta, będąca już niemal stałym elementem akademickiego krajobrazu, nie doprowadziła jednak do powstania jakichkolwiek projektów ustaw. W lipcu powołano resortowy zespół ds. opracowania projektu ustawy o PAN, ale ani zakres jego prac, ani ich ewentualne efekty, nie są znane.

Powstała natomiast Akademia Kopernikańska, której celem ma być, zdaniem twórców, zwiększenie konkurencyjności i poziomu rozpoznawalności polskiej nauki w świecie. Środowisko akademickie nie dostrzegało sensu jej utworzenia, czemu dało wyraz w licznych opiniach na etapie prac legislacyjnych. Wskazywano w nich m.in., że instytucja ta powiela zadania podmiotów już istniejących, a w warunkach drastycznego niedofinansowania całego sektora jej utworzenie odbędzie się, siłą rzeczy, ich kosztem.

Pierwszy Światowy Kongres Kopernikański, którego organizatorem jest Akademia, ma się odbyć, zgodnie z ustawą, już w lutym 2023 r. w Toruniu. W momencie oddania tego tekstu (grudzień 2022) na temat Kongresu wciąż niewiele wiadomo. 

Przeciwdziałanie skutkom wojny +

Obszar szkolnictwa wyższego i nauki nie był tym, w którym skutki napaści Rosji na Ukrainę (jak np. napływ uchodźców) uwidoczniły się najsilniej. W takim jednak zakresie, w jakim wystąpiły, państwo podołało tym wyzwaniom. Sprawnie uchwalono i wdrożono ułatwienia w przyjmowaniu ukraińskich studentów, zapewniając im minimum wsparcia (stypendia socjalne i zapomogi). Uproszczono zatrudnianie ukraińskich akademików. Wybuch wojny był także asumptem do zacieśnienia polsko-ukraińskiej współpracy w tym sektorze, m.in. w środowiskach rektorskich czy młodych naukowców, jak też utworzenia specjalnych programów przez polskie agencje finansujące badania.

Publikacja nie została sfinansowana ze środków grantu któregokolwiek ministerstwa w ramach jakiegokolwiek konkursu. Powstała dzięki Darczyńcom Klubu Jagiellońskiego, którym jesteśmy wdzięczni za możliwość działania.

Dlatego dzielimy się tym dziełem otwarcie. Ten utwór (z wyłączeniem grafik) jest udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Zachęcamy do jego przedruku i wykorzystania. Prosimy jednak o podanie linku do naszej strony.