Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Ułatwienia i preferencje dla migrantów zarobkowych oraz wzmocnienie Straży Granicznej. Rząd przyjmuje nowe wytyczne ws. polityki imigracyjnej

Ułatwienia i preferencje dla migrantów zarobkowych oraz wzmocnienie Straży Granicznej. Rząd przyjmuje nowe wytyczne ws. polityki imigracyjnej Spotkanie ze Strażą Graniczną w Huwnikach, 2019. Kancelaria Premiera/flickr.com

W ostatnich kilku latach liczba imigrantów w Polsce radykalnie się zwiększyła. W opublikowanym projekcie uchwały Rady Ministrów zawarto proponowane kierunki działań w zakresie migracji. Czy zapowiadane zmiany rozwiążą dotychczasowe problemy?

6 lipca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt uchwały Rady Ministrów Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022. Celem dokumentu jest określenie przyszłych działań w kwestii imigracji oraz wsparcie procesu długofalowego zarządzania migracjami w Polsce.

W pierwszym, najbardziej rozbudowanym, rozdziale Legalna migracja zaproponowano zmiany modernizujące procedury imigracyjne poprzez następujące działania:

  1. Wzmocnienie systemu instytucjonalnego w obszarze legalizacji pobytu i zatrudnienia;
  2. Uzupełnienie niedoboru na rynku pracy i zapewnienie znaczącego udziału cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach, jak i robotników wykwalifikowanych, ze szczególnym uwzględnieniem sąsiedztwa wschodniego, z uwagi na bliskość językową i kulturową;
  3. Wykorzystanie potencjału polskich uczelni w zakresie kształcenia cudzoziemców;
  4. Zapobieganie nadużyciom i negatywnym konsekwencjom legalnej migracji.

Według autorów projektu potrzebne są zmiany w procesie legalizacji pobytu, tak aby uwzględniał on potrzeby rynku pracy. Ponadto rozdzieleniu powinny ulec kwestie zezwoleń: zezwolenia na pracę powinny zostać powiązane z systemem administracyjnym właściwym dla rynku pracy i być wydawane przez jednostki samorządu terytorialnego, zaś zezwolenia jednolite na pobyt i pracę powinny pozostać we właściwości urzędów wojewódzkich.

Twórcy projektu kładą nacisk na elektronizację obiegu dokumentów i wykorzystanie systemów teleinformatycznych. Proponują także stworzenie „szybkiej ścieżki” dla tych cudzoziemców, których umiejętności odpowiadają na potrzeby rynku pracy; rozwiązania te powinny być bardziej selektywne pod względem kwalifikacji niż obecnie. Planowane jest również systemowe rozwiązanie problemów dotyczących uznawania kwalifikacji uzyskanych poza obszarem Unii Europejskiej. Cudzoziemcy studiujący w Polsce na kierunkach strategicznych mają być preferencyjnie traktowani, ponadto postuluje się stworzenie dla nich szerokiego systemu zachęt do pozostania w kraju.

W rozdziale Nielegalna imigracja autorzy położyli nacisk na usprawnienie działań kontrolno-weryfikacyjnych wobec cudzoziemców oraz zapewnienie efektywnej realizacji polityki powrotowej. Zdaniem autorów należy wzmocnić Straż Graniczną, tworząc odrębne jednostki terenowe formacji w dużych aglomeracjach miejskich, a także nadając kompetencje nakładania grzywien za powierzanie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy.

Dla zagwarantowania realizacji polityki powrotowej należy skrócić czas rozpatrywania spraw oraz wypracować rozwiązania dla sytuacji, w których cudzoziemiec okazuje brak chęci współpracy, np. stawia opór lub podaje nieprawdziwe informacje. Ponadto należy wyeliminować przeszkody natury logistycznej uniemożliwiające sprawne doprowadzenie cudzoziemca do kraju pochodzenia.

Rozdział Ochrona cudzoziemców zawiera sugestie usprawnienia i przyspieszenia procedur udzielania ochrony międzynarodowej oraz zapobiegania nadużyciom i zagrożeniom związanym z udzielaniem ochrony cudzoziemcom. Realizacja celów ma się odbyć poprzez skrócenie czasu załatwiania spraw i koordynację procedur. W rozdziale Integracja cudzoziemców poruszono kwestie związane z harmonijnym funkcjonowaniem cudzoziemców na terytorium Polski. Instrumentami, które mają mu służyć, są: tworzenie i rozwój indywidualnych programów integracji, systemowe wprowadzanie nowych programów integracyjnych, poprawa dostępności i jakości usług publicznych dla cudzoziemców.

Jakkolwiek szereg pomysłów zawartych w dokumencie wydaje się kierunkowo właściwych (informatyzacja, uproszczenie procedur, zwrócenie uwagi na kwalifikacje cudzoziemców i ich dopasowanie do potrzeb rynku pracy), ogólnikowość projektu sprawia, że trudno prognozować, jak jego założenia przełożą się na rzeczywistość.