Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
Małgorzata Łubik  10 marca 2016

#3 Horyzont Sejmowy

Małgorzata Łubik  10 marca 2016
przeczytanie zajmie 4 min

Horyzont Sejmowy to cykliczny przegląd najważniejszych poselskich i rządowych projektów ustaw oraz uchwał podejmowanych na kolejnych posiedzeniach Sejmu.

1. Negatywnie o relokacji uchodźców

Sejmowa komisja do spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła dwa poselskie projekty uchwał dotyczących polityki imigracyjnej Polski i unijnych zobowiązań. W sprawozdaniu komisja rekomenduje posłom przyjęcie jednej uchwały, która mówi, że Sejm negatywnie ocenia decyzję Rady Unii Europejskiej z 22 września 2015 r. w sprawie relokacji 120 tys. uchodźców oraz poparcie w głosowaniu na forum Rady przez ówczesny rząd PO-PSL tej decyzji, „wbrew stanowisku pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej i Rumunii”. Sprawozdawcą będzie poseł Szymon Szynkowski vel Sęk, wcześniej samorządowiec i dyrektor biura posła do PE Ryszarda Czarneckiego.

Projekt uchwały

2. Zaostrzenie przepisów dotyczących materiałów pirotechnicznych

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego materiały pirotechniczne (np. petardy) będą musiały spełniać podwyższone wymogi bezpieczeństwa. Ich producenci zostaną zobowiązani do informowania kupujących o zasadach bezpiecznego używania produktów. Każda petarda – i inne materiały wybuchowe – będzie musiała mieć numer rejestracyjny, aby możliwe było ustalenie producenta. Za niespełnianie tych wymogów, które wynikają z nowych przepisów unijnych, będą nakładane kary finansowe. Projekt ustawy przedstawi minister rozwoju Mateusz Morawiecki.

Projekt ustawy

3. Wchodzimy do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

Poseł PiS Łukasz Schreiber, były pracownik samorządowy, przedstawi rządowy projekt ustawy o ratyfikacji umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) sporządzonej w Pekinie 29 czerwca 2015 r. Chiny budują AIIB do rozwijania infrastruktury w regionie Azji i Pacyfiku. Do współtworzenia banku zostało zaproszonych 57 państw, w tym Polska. –Nasz udział w tym przedsięwzięciu powinien ułatwić wejście polskich firm na rynki azjatyckie – tłumaczy poseł Schreiber. Kapitał założycielski banku ma wynieść 100 mld dol., z czego 830 mln dol. włoży Polska.

Projekt ustawy

4. Walka z wyłudzeniami unijnych dopłat

Posłowie będą pracować nad zwalczaniem wyłudzenia unijnych dopłat przez bezprawnych użytkowników ziemi wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (np. działki po zlikwidowanych PGR-ach). Jeśli ustawa wejdzie w życie, rolnik ubiegający się o dopłaty będzie musiał przedstawić dokument potwierdzający prawo do jej obrabiania np. umowę dzierżawy. Projekt złożyli w Sejmie posłowie PiS, sprawozdawcą projektu nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego będzie Piotr Polak, były samorządowiec i sadownik.

Projekt ustawy

5. Zmiany w Kodeksie karnym i karnym wykonawczym

Z prac w komisji nadzwyczajnej do spraw kodyfikacji wracają dwa projekty zmian w Kodeksie karnym i Kodeksie karnym wykonawczym. Pierwszy z nich reguluje używanie elektronicznego dozoru stacjonarnego. Sprawozdanie z prac przedstawi prawnik, poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Drugi projekt ma na celu odejście od zasady kontradyktoryjności w pracy sądów, tak by sędziowie mogli mieć inicjatywę dowodową – po reformie z lipca 2015 r. sędziowie stali się bezstronnymi arbitrami sporu. O pracach w komisji nad tym projektem z mównicy sejmowej będzie mówił prawnik, poseł PiS Andrzej Matusiewicz.

Projekt ustawy (dozór elektroniczny)

Projekt (sędziowie)

6. Jak działają żłobki?

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przedstawi sprawozdanie z realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2014 r. Pokazuje ono, że od 2010 r. liczba żłobków wzrosła prawie czterokrotnie: w 2010 r. było ich 511, a w 2014 już 2493. Opieką w żłobkach jest objętych 7 proc. dzieci w wieku poniżej 3. roku życia (2,6 proc. w 2010 r.).

Sprawozdanie

Minister przedstawi również sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 za 2014 r.

Sprawozdanie

7. Czytam ulotkę i nic nie rozumiem

Przedstawiciel Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN wygłosi sprawozdanie o stanie języka polskiego w dokumentach używanych w obrocie konsumenckim np. ulotkach lekarstw, instrukcjach obsługi, umowach telekomunikacyjnych. Według językoznawców dokumenty tego typu są pisane niezrozumiale, zbyt długimi zdaniami i z użyciem skomplikowanych terminów.

Sprawozdanie

8. Uczczenie powojennej liderki Polonii

Posłowie Kukiz’15 złożyli projekt uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Marii Mireckiej-Loryś – „niezłomnej bohaterki niepodległego państwa polskiego”. Posłem sprawozdawcą będzie poseł Piotr Liroy-Marzec. Mirecka-Loryś była działaczką Młodzieży Wszechpolskiej i Stronnictwa Narodowego, należała do Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej, była komendantką główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet. Po wojnie stała się polonijną liderką w Stanach Zjednoczonych.

Projekt uchwały

9. Nietypowy bohater z Indii

Drugi projekt uchwały autorstwa klubu Kukiz’15 ma na celu uczczenie pamięci Jam Saheba Digvijay Sinhji, indyjskiego arystokraty, który pomógł ponad tysiącu polskich dzieci ewakuowanym z ZSRR w 1941 r. Sprawozdanie komisji kultury i środków przekazu o projekcie uchwały przedstawi Bogusław Sonik, poseł PO.

Projekt uchwały

Materiał powstał we współpracy z serwisem MamPrawoWiedziec.pl.