Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
Małgorzata Łubik  24 lutego 2016

#2 Horyzont Sejmowy

Małgorzata Łubik  24 lutego 2016
przeczytanie zajmie 6 min

Horyzont Sejmowy to cykliczny przegląd najważniejszych poselskich i rządowych projektów ustaw oraz uchwał podejmowanych na kolejnych posiedzeniach Sejmu.

1. Nowe zmiany w kodeksie karnym

W środę 24 lutego minister sprawiedliwości przedstawi projekt zmian w kodeksie karnym. Zbigniew Ziobro chce przywrócenia systemu dozoru elektronicznego (SDE) jako kary pozbawienia wolności.

Według projektu systemem dozoru elektronicznego objęty jest skazany, któremu sąd wyznaczył harmonogram odbywania kary, ze wskazaniem o jakim czasie i w jakim miejscu musi przebywać w celu odbycia kary (najczęściej w domu). W tym czasie skazany nosi elektroniczną opaskę mocowaną na ręku lub nodze, monitorującą jego lokalizację.

Od lipca 2015 r. SDE jest stosowany jako forma wykonywania kary ograniczenia wolności, w odróżnieniu od kary pozbawienia wolności, którą skazany odbywa w więzieniu. Zdaniem Patryka Jakiego, wiceministra odpowiedzialnego za więziennictwo, doprowadziło to do zmniejszenia liczby skazanych objętych tym systemem. Według projektu ministerstwa z SDE będą mogli skorzystać także ci skazani, których kara pozbawienia wolności nie przekracza roku, jest to wystarczające dla osiągnięcia jej celów, skazany ma miejsce stałego pobytu, a osoby pełnoletnie z nim mieszkające wyraziły na to zgodę.

W uzasadnieniu projektodawcy zwracają uwagę na pozytywne skutki stosowania SDE: większe prawdopodobieństwo resocjalizacji skazanego oraz oszczędności dla systemu (miesięczny koszt utrzymania więźnia w ramach SDE wynosi 331 zł, a utrzymanie skazanego w więzieniu – 3100 zł).

Obecnie systemem dozoru elektronicznego objętych jest blisko 5 tys. skazanych.

Projekt ustawy

2. Kwota wolna od podatku według PO

Posłowie Platformy Obywatelskiej złożyli w Sejmie projekt ustawy zwiększającej kwotę wolną od podatku z obecnych 3091 zł do 8000 zł. Autorzy propozycji podkreślają jej podobieństwo do projektu wniesionego przez prezydenta Andrzeja Dudę w listopadzie. – W związku z tym, że obecnie nie toczą się prace nad żadnym projektem regulującym tę kwestię, Platforma Obywatelska przygotowała własny projekt, który realizuje zalecenia Trybunału Konstytucyjnego – powiedział na konferencji prasowej poseł sprawozdawca Jan Grabiec (PO).

Projekt PO, w przeciwieństwie do prezydenckiego, zakłada coroczną waloryzację kwoty wolnej od podatku. W 2016 r. ustawa wprost określiłaby kwotę zmniejszającą podatek. W następnych latach jej wysokość byłaby powiązana ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług podawanych przez GUS. – Projekt [prezydencki] nie zawiera bardzo ważnego warunku wpisanego w uzasadnieniu wyroku TK, a mianowicie – nie zawiera mechanizmu dotyczącego waloryzacji kwoty wolnej od podatku. W istocie projekt prezydencki jest również projektem niekonstytucyjnym, bo nie realizującym tego warunku. Nasz projekt zawiera mechanizm waloryzujący, oparty o wskaźnik inflacji – zaznaczył Grabiec.

Samorządy mają otrzymywać rekompensaty w związku ze zmniejszeniem ich dochodów po podniesieniu kwoty wolnej od podatku. Ich udział w podatku PIT zostałby podniesiony proporcjonalnie dla każdego z typów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę wynikającą ze straty będącej efektem większej kwoty wolnej.

Projekt ustawy

3. Trzy projekty Nowoczesnej: mniej dla partii z budżetu, więcej na ekspertów, wybory bez ciszy i ograniczenie uprawnień związków zawodowych

Posłowie w pierwszym czytaniu wysłuchają projektu zmian w ustawie o partiach politycznych i kodeksie wyborczym autorstwa posłów Nowoczesnej. Projekt zakłada zmniejszenie finansowania partii z budżetu państwa minimum o połowę w stosunku do obecnych wydatków. Wysokość subwencji ma być uzależniona od wyniku wyborczego partii w ostatnich wyborach parlamentarnych, wysokości środków pozyskanych przez partię ze źródeł innych niż publiczne oraz prawidłowego rozliczenia całego budżetu partii za zeszły rok zgodnie ze zdefiniowanymi standardami.

Minimum 10 proc. wysokości budżetu partii miałoby być przeznaczane na fundusz ekspercki. Jednocześnie projekt wprowadza zakaz wydawania pieniędzy przyznanych partii z budżetu na promocję partii. Promocję będzie można opłacać wyłącznie z wpłat prywatnych. Projekt obniża próg wyborczy uprawniający do otrzymania dofinansowania z budżetu państwa do 1 proc. dla samodzielnych komitetów wyborczych oraz do 3 proc. dla koalicji wyborczych. Partie będą miały też bezwzględny obowiązek publikowania szczegółowych sprawozdań finansowych na swojej stronie.

Zmiany w zasadach finansowania partii Nowoczesna zapowiadała w programie wyborczym: „Chcemy modyfikacji sposobu finansowania partii politycznych z budżetu. Partie powinny bardziej zabiegać o poparcie obywateli i pieniądze od indywidualnych wyborców. Powinno to ograniczyć nadmierne wydatki partii na ulotki, billboardy i inne działania promocyjne”. Sprawozdawcą projektu jest ekonomista, poseł Nowoczesnej Piotr Misiło.

Projekt ustawy

Drugi projekt autorstwa Nowoczesnej dotyczy zmian w kodeksie wyborczym i ustawach regulujących ogłaszanie referendów. Znosi on zakaz prowadzenia kampanii wyborczej i referendalnej (tzw. cisza wyborcza) w dniu poprzedzającym oraz w dniu wyborów i referendów poza lokalami, w których odbywa się głosowanie. „Obecność ciszy wyborczej w polskim prawie nie przystaje do rzeczywistości XXI wieku” – czytamy w uzasadnieniu projektu. Posłowie proponują także zniesienie zakazu publikowania w dzień przed wyborami i referendum sondaży wyborczych i referendalnych oraz badań opinii publicznej dotyczących zachowań głosujących. Sprawozdawcą projektu będzie posłanka Nowoczesnej, ekonomistka Marta Golbik.

Projekt ustawy

Zmniejszenie uprawnień związków zawodowych to trzeci projekt posłów Nowoczesnej. Projekt zmian w ustawie o związkach zawodowych zakłada, że związkowcy powinni wykonywać swoją działalność w czasie wolnym od pracy. Ta podejmowana w godzinach pracy byłaby nieodpłatna.

Składki na związek zawodowy nie będą odprowadzane automatycznie przez pracodawcę z pensji pracowników, jak ma to miejsce obecnie. Działalność związków będzie miała charakter jawny – co rok będą one przedstawiać sprawozdanie finansowe, które będzie publikowanie na stronie ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej. Pracodawca zostanie zwolniony z obowiązku udostępniania pomieszczenia na terenie zakładu na spotkanie związkowców, jeśli nie będzie nim dysponował. Obecnie jest to obowiązkowe.

„Ustawa będzie miała pozytywne skutki społeczne. Przyczyni się do wyrównania praw i obowiązków związków zawodowych i pozostałych organizacji społecznych. Likwidacja nadmiernych przywilejów złagodzi konflikty między pracodawcami a związkowcami oraz wymusi na działaczach związkowych większą dbałość o powiększanie liczby członków związków i realne dba nie o ich prawa” – czytamy w uzasadnieniu projektu. Sprawozdawcą projektu będzie przedsiębiorca, poseł Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz.

Projekt ustawy

4. Zmiany w prawie łowieckim

To wojewodowie, a nie jak dotąd koła łowieckie, będą decydować o wysokości odszkodowań za szkody łowieckie. Projekt zmian w prawie łowieckim zaproponowali posłowie PiS. – Obecnie myśliwi są sędziami we własnej sprawie. Dlatego w projekcie proponujemy, aby to komisje przy wojewodzie, z udziałem zainteresowanych stron, czyli rolników i myśliwych, dokonywały wyceny szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną. Takie rozwiązanie wydaje się najbardziej sprawiedliwe – wyjaśnił PAP poseł sprawozdawca Robert Telus, inżynier ochrony środowiska.

Oprócz tego projekt powołuje powstanie Funduszu Odszkodowawczego, z którego wypłacane byłyby pieniądze dla poszkodowanych rolników. Miałby być finansowany ze środków z budżetu państwa oraz składek odprowadzanych przez koła łowieckie, które będą zależały od wielkości obwodu łowieckiego. Roczna dopłata budżetowa ma wynosić ok. 30 mln zł. – Zwierzyna łowna należy do Skarbu Państwa, dlatego państwo powinno partycypować w wypłacie odszkodowań – powiedział Telus. Funduszem będzie zarządzać wojewoda.

W latach 2014–2015 kwota wypłaconych odszkodowań w obwodach dzierżawionych i zarządzanych przez Polski Związek Łowiecki wyniosła ponad 62 mln zł. W latach 2013–2014 było to 75 mln zł.

Projekt ustawy

5. Rok Solidarności Polsko-Węgierskiej

Marszałek sejmu Marek Kuchciński (PiS) przedstawi projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej. „Dla uczczenia sześćdziesiątej rocznicy antykomunistycznego buntu Poznania w czerwcu 1956 roku oraz powstania na Węgrzech w październiku i listopadzie 1956 roku, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zgromadzenie Narodowe Węgier przekonane o szczególnym znaczeniu rocznicy dla wspólnej historii obu Narodów, ogłaszają rok 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej” – czytamy w projekcie uchwały. Projekt powstał z inicjatywy prezydium Sejmu (organ złożony z marszałka i wicemarszałków).

Projekt uchwały

Sejm zajmie się również rządowym projektem zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, który ma na celu wprowadzenie prawa unijnego. Daje on możliwość rozpowszechniania mniejszej liczby audycji europejskich w efekcie decyzji KRRiT, a nie w drodze rozporządzenia. Sprawozdawcą będzie historyk, poseł PiS Piotr Babinetz.

Projekt ustawy