Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
Maciej Dulak  4 grudnia 2015

Gdańsk to nie tylko stocznia

Maciej Dulak  4 grudnia 2015
przeczytanie zajmie 6 min

Przeładunki kontenerów, zboże, węgiel, paliwa płynne. Mało się o tym mówi, a warto. O czym konkretnie? O Porcie Gdańskim. Porty stanowią obecnie katalizatory rozwoju gospodarczego, wokół których tworzone są rozbudowane ośrodki przemysłowe i hurtowo-dystrybucyjne. Wobec powyższych faktów do roku 2020 planowane są inwestycje, sięgające 2 miliardów EUR. Przedsięwzięcia oraz projekty, w które zaangażowanych jest szereg podmiotów zarówno prywatnych, jak i publicznych, pozwolą przeobrazić Port w jeden z najważniejszych i najbardziej perspektywicznych kompleksów portowych tej części Europy.

Port Gdański to najstarszy i największy polski port morski. Powstał w X wieku i najlepszy okres jego funkcjonowania przypadał na wieki XV–XVIII, kiedy był ważnym pośrednikiem w transporcie morskim między Zachodem i Wschodem. Pod koniec XV wieku obsługiwano tam 400-700 statków rocznie, zaś głównymi transportowanymi towarami były miód, zboże, wosk oraz drewno.

Port Gdański usytuowany jest w centralnej części południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Ze względu na swoje doskonałe położenie odgrywa znaczącą rolę jako ogniwo Transeuropejskiego Korytarza Transportowego nr 1, łączącego kraje skandynawskie z południowo-wschodnią Europą. Podzielony na dwie części: zewnętrzną, przystosowaną do obsługi jednostek o zanurzeniu do 15 metrów, oraz wewnętrzną, obsługującą mniejsze statki, stanowi ważny ośrodek gospodarczy, który z roku na rok staje się coraz bardziej doceniany zarówno przez inwestorów, jak i władze. Atrakcyjność portu polepszają również parametry eksploatacyjne. Dzięki położeniu przy ujściu rzeki, port jest cały rok wolny od zalodzenia oraz zjawiska pływów. To daje mu przewagę nad konkurencją, szczególnie ze strony rosyjskiej.

Dzięki wszystkim wymienionym wyżej zaletom portu aktualnie jest on największym hubem kontenerowym na Morzu Bałtyckim, który dysponuje bezpośrednimi połączeniami interkontynentalnymi do Azji, Ameryki Środkowej i Afryki. Wieloletnie inwestycje sprawiły, iż port stał się bardziej uniwersalny niż jego konkurenci. Aktualnie może obsługiwać wszystkie asortymenty towarowe, począwszy od kontenerów, przez paliwa płynne, węgiel drobnice konwencjonalną, zboża, rudę i inne ładunki masowe, na ładunkach typu Ro-Ro skończywszy. Warto również wspomnieć o kilku granicznych posterunkach kontroli weterynaryjnej oraz strefie przeładunku samochodów osobowych.

Kontenery

W gdańskim porcie zlokalizowane są dwa terminale kontenerowe, GTK oraz DCT. Pierwszy z wymienionych (GTK) znajduję się w porcie wewnętrznym i przystosowany jest do obsługi statków o nośności do 20 000 DWT. Dysponuje szerokich wachlarzem urządzeń do obsługi drobnicy skonteneryzowanej oraz posiada 95 stanowisk dla kontenerów chłodniczych. Drugi (DCT) to w tej chwili największy terminal kontenerowy na Bałtyku. Obsługuje regularnie połączenia interkontynentalne m.in. do Azji, Afryki oraz Ameryki Środkowej. Przystosowany jest do obsługi największych na świecie jednostek mogących wejść na Bałtyk, tj. statków o zanurzeniu do 15 metrów. Dzięki innowacyjnemu wyposażeniu, własnej bocznicy kolejowej i bezpośredniej dostępności do dróg krajowych i autostrad, od niedawna obsługuje jeden z  największych kontenerowców na świecie, Maerks Line. Rocznie w porcie przyjmowanych jest około 1 200 000 TEU (jednostek pojemności używanej dla statków).

Przeładunki kontenerów w latach 2004-2015 [TEU]

View post on imgur.com

Ranking kontenerowy na Bałtyku w 2014 r. 

Zboża

View post on imgur.com

Ważną rolę w Porcie Gdańsk odgrywają także zboża, których przeładunek realizowany jest zarówno w relacji importowej, jak i eksportowej. Oprócz zlokalizowanych w porcie wewnętrznym elewatorów zbożowych, znajdują się tu również nowoczesne terminale dedykowane tej grupie ładunków. Jednym z nich jest Gdański Terminal Masowy. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu przenośnikowi nabrzeżowemu spółki Magrol, jedynemu takiemu w Polsce, zapewniona jest szczelna obsługa eliminująca ubytki i ewentualne zapylenie. Całość uzupełniają pomieszczenia przeznaczone do suszenia ziarna oraz laboratoria przeznaczone do profesjonalnych badań i analiz zbóż. Rocznie z pszenicy przeładowywanej w Porcie Gdańsk można uzyskać 270 milionów ton mąki (1 600 000 ton zboża), co doskonale obrazuje nam skale jego działalności.

Przeładunki zboża w latach 2004-2015 [tony]

Węgiel

View post on imgur.com

Biorąc pod uwagę fakt, że posiadamy bogate złoża węgla, w Porcie Gdańsk przeładunek węgla realizowany jest w 2 lokalizacjach: na nabrzeżach Basenu Górniczego, usytuowanego w wewnętrznej części portu, oraz Terminalu Ładunków Masowych Suchych w Porcie Zewnętrznym. Całkowite zmechanizowanie terminala zapewnia wysoką wydajność przeładunkową. Systemy przenośników taśmowych, dźwigów chwytakowych oraz bocznice kolejowe wyposażone w wywrotnice wagonowe zapewniają sprawny proces w relacjach importowych i eksportowych. W roku ubiegłym w porcie przeładowano ok. 4 000 000 milionów ton węgla, co starczyłoby niemalże na cały rok funkcjonowania elektrowni.

Przeładunki węgla w latach 2004-2015 [tony]

View post on imgur.com

Wzrost znaczenia Portu Gdańsk w 2013 r. w obsłudze węgla względem roku 2012
– wzrost o 3 pozycje w rankingu:

Paliwa Płynne

View post on imgur.com

W głębokowodnej, zewnętrznej części portu znajdują się dwa nowoczesne terminale przystosowane do obsługi paliw płynnych – Baza paliw płynnych oraz Terminal Przeładunku Gazu Płynnego LPG.

Pierwszy z nich to największy w Polsce terminal posiadający zdolność przeładunkową na poziomie 40 milionów ton rocznie. Baza wyposażona jest we w pełni zautomatyzowane stanowiska przeładunku benzyny, paliwa lotniczego, oleju napędowego, czy opałowego. Największym atutem pozostaje jednak sieć rurociągów pozwalająca na swobodny przepływ paliw do rafinerii i zakładów zlokalizowanych w całym kraju, jak również do wschodnich landów Niemiec. Terminal Przeładunku Gazu Płynnego LPG to obiekt przystosowany do pełnienia funkcji przeładunkowych w relacji morskiej, ale także składowych dla gazu LPG , za sprawą 16 zakopcowanych zbiorników magazynowych o całkowitej powierzchni 13 200 ton. Terminal nadto wyposażony jest w specjalistyczne pompy wspomagające wyładunek oraz transportujące gaz ze zbiorników do stanowisk załadowczych. Oba terminale dzięki swojej innowacyjności stanowią podstawę w zakresie zabezpieczenia energetycznego kraju. Wywóz całego tonażu ropy i produktów ropopochodnych obsługiwanych rocznie w Porcie Gdańsk wymagałby zaangażowania pół miliona cystern.  

Przeładunki paliw płynnych w latach 2004-2015 [tony]

View post on imgur.com

Port Gdańsk w obsłudze ładunków w grupie paliw na rynku bałtyckim w 2013 r. 

View post on imgur.com

Strategia oraz perspektywy rozwoju

Dynamiczne ożywienie światowej gospodarki morskiej ma ogromny wpływ na intensyfikację działań w obszarze zamierzeń rozwojowych gdańskiego portu. Światowy postęp technologiczny powodujący zmiany w strukturze popytu na surowce i wyroby gotowe, globalizacja światowa, wzrost gospodarczy przekładający się na zmiany w strukturze wymiany handlowej krajów, wydłużanie się łańcuchów dostaw oraz zmiany w zakresie floty handlowej na świecie, nieustannie implikują konieczność dostosowywania infrastruktury portowej do zmieniającego się otoczenia. Biorąc pod uwagę nowe wyzwania, Port Gdański zakończył opracowywanie nowej strategii będącej dokumentem w pełni kompatybilnym z  europejskimi oraz krajowymi strategiami dotyczącymi transportu. Porty stanowią obecnie katalizatory rozwoju gospodarczego, wokół których tworzone są rozbudowane ośrodki przemysłowe i hurtowo-dystrybucyjne. Wobec powyższych faktów do roku 2020 planowane są inwestycje, sięgające 2 miliardów EUR. Do najważniejszych z nich z pewnością można zaliczyć poszerzenie dotychczasowego toru wodnego do Portu Zewnętrznego, wraz z budową obrotnic oraz falochronów, rozbudowa nabrzeży wraz z pogłębieniem toru wodnego w Porcie Wewnętrznym, modernizacja linii kolejowej od stacji Gdańsk Port Północny do stacji Pruszcz Gdański, budowę mostu kolejowego, dzięki któremu będzie można wykonywać wyprowadzający i doprowadzający ruch kolejowy m.in. do Portu Zewnętrznego.  Nie bez znaczenia dla przyszłości kompleksu portowego pozostają także inwestycje realizowane przez kapitał prywatny w tym: budowa głębokowodnego terminalu kontenerowego DCT Gdańsk,  rozbudowa Pomorskiego Centrum Logistycznego czy też budowa terminalu naftowego o docelowej pojemności 700 tyś. metrów sześciennych.

Wszystkie opisane inwestycje powodują, iż z roku na rok rola Portu Gdańsk stale rośnie. Przedsięwzięcia oraz projekty, w które zaangażowanych jest szereg podmiotów zarówno prywatnych, jak i publicznych, pozwolą przeobrazić Port w jeden z najważniejszych i najbardziej perspektywicznych kompleksów portowych tej części Europy. Przyjęte zamierzenia rozwojowe stanowić będą również realny krok w kierunku ustanowienia Portu Gdańsk efektywnym węzłem logistycznym, obsługującym nie tylko krajowy rynek towarowy, ale będącym także skutecznym ogniwem w zakresie obsługi tranzytowej względem naturalnego zaplecza portu.

Porty polskie niezmiennie od 1995 r. utrzymują wysoką dynamikę wzrostu obrotów morskich na Bałtyku: 2. pozycja na bałtyckim rynku transportu morskiego utrzymana od 2011 r

View post on imgur.com